Waarom hebben wij de Heilige Geest ontvangen?

The Gift of the Holy Spirit

Er staat een vers in de Bijbel dat heel mooi het werk van de Heilige Geest beschrijft. Het is 1 Korinthe 2:12: “En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.” Wat bedoelt Paulus hiermee? Laten we door het hoofdstuk heenlopen om dat te begrijpen.

Houd het simpel

1 Korinthe 2:1: “En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen.”

Paulus begint de kerk in Korinthe in herinnering te roepen hoe hij daar kwam. Hij was anderhalf jaar in Korinthe geweest — voor  Paulus een hele tijd. Hij had er het Evangelie verkondigd en een gemeente opgebouwd. Hij was begonnen in de synagoge, werd daaruit geschopt, ging toen verder als kerk met de gelovigen uit joden en heidenen. Na anderhalf jaar sleepten de Joden Paulus voor de rechter, en een poosje daarna vertrok hij uit de stad. 

Wat heeft Paulus die hele tijd  gedaan? Hij heeft niet geprobeerd met mooie redeneringen mensen over de streep te trekken. Hij gooide het niet over de filosofische boeg. Hij hield het simpel. 

Jezus alleen

1 Korinthe 2:2: “Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.”

Dat is wat de mensen moeten weten. Dat is wat hij vertelde. Heb je al gehoord over Jezus Christus? Hij is de Zoon van God. Niet zoals Hercules, waarvan verteld wordt dat hij een god als vader heeft en een vrouw als moeder, zodat hij een halfgod is. Nee, Hij is God de Zoon. Hij bestond altijd al, maar Hij is naar deze aarde gekomen. Deze aarde is door Hem gemaakt, en Hij is naar ons toe gekomen. Naar Israël om precies te zijn. En het was geweldig! Hij was het licht van de wereld. Je kon duidelijk Zijn goddelijke macht zien. Hij gebood een storm, en die ging liggen. Hij dreef demonen uit. Hij maakte mensen beter met een enkel woord. Hij wekte hen zelfs op uit de dood. En dan zoals Hij sprak! Mensen hingen ademloos aan Zijn lippen.

Van over het hele land kwamen ze om naar Hem te luisteren. Hij vertelde over Gods liefde. Hij gaf schijnheilige leiders ervan langs. Hij vertelde prachtige verhalen. Als je Hem hoorde, dan wist je: Hij kent God echt! Dat klopt, zei Hij, want Ik kom bij Hem vandaan. Als je Mij gezien hebt, heb je Mijn Vader gezien. En dan hoe Hij leefde. Het was wel even slikken, maar als je over je vooroordelen heen kon stappen, dan zag je Zijn liefde. Hij riep belastinginners erbij, die door iedereen veracht werden. Hij sloeg Zijn armen om kinderen heen als Zijn discipelen hen weg wilden sturen omdat de grote mensen aan het praten waren. Vrouwen die door hun losbandige levensstijl door de maatschappij waren uitgekotst, kregen van Hem een nieuwe kans.

En weet je wat ze met Hem gedaan hebben? Ze hebben Hem gekruisigd. Naakt aan een kruis gespijkerd. Zo stierf Hij. Dat had je niet gedacht zeker, na die inleiding? Dat zo’n geweldige en zo’n machtige man aan een kruis zou eindigen. Zijn discipelen hadden dat ook niet gedacht. Ze waren helemaal in de war. Maar later begrepen ze waarom het zo gebeurd was.

Weet je waarom Jezus gekruisigd werd? Voor jouw zonden. Hij was het perfecte offer dat aan God gebracht werd om de zonden van de wereld weg te nemen. Al de wonderen die Hij gedaan had; al het onderwijs dat Hij gegeven had; al de liefde die Hij getoond had — het liep allemaal uit op een kruisiging. Niet als mislukking, maar als bekroning van wat Hij kwam doen. Door het kruis mag je bij God komen. Als je in Jezus gelooft als het offerlam dat de zonde wegnam, hoef je niet bang te zijn voor het oordeel van God dat over deze wereld gaat komen. Je krijgt eeuwig leven.

Weet je hoe ik dat zo zeker weet? Omdat er iets gebeurde dat nog nooit gebeurd was. Twee dagen nadat Hij gekruisigd was, stond Jezus op uit de dood. Hij stond op uit de dood met een lichaam dat niet meer sterven kon. Hij ging terug naar de hemel, en daarvoor zei Hij nog: Ga het iedereen vertellen dat ze in Mij moeten geloven om vergeving van zonden en eeuwig leven te krijgen.

Dat is wat Paulus in Korinthe vertelde. En hij zegt er nog iets bij in de volgende verzen.

De kracht van de Geest

1 Korinthe 2:3-4: “En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht.”

Paulus zegt: het lag niet aan mij dat er mensen gingen geloven. Het lag niet aan mij dat er een kerk ontstond. Ik was zwak en ik was bang en retorisch viel er van alles op mijn toespraken aan te merken. Maar weet je wat er wel was? “Geest en kracht”. Dat mag je lezen als “geestelijke kracht” of “kracht van de Geest”. Het was niet belangrijk dat ik niet zo geweldig was. Want Gods Geest was aan het werk. Dat zagen jullie. 

Wat Paulus hiermee naar alle waarschijnlijkheid bedoelt is dit: dat zagen jullie doordat er wonderen gebeurden. Mensen werden genezen. Mensen kregen visioenen. Demonen werden uitgedreven. Maar wat hij ook bedoelde was dit: door de prediking over de gekruisigde Jezus Christus, werden mensen in het hart geraakt. Ze gingen vragen: wat moeten wij doen om zalig te worden? Ze bekeerden zich. Door de kracht van de Geest kregen ze een nieuw leven. 

Nu moet je niet denken: die kracht van de Geest, dat is vooral de wonderen. En de rest, dat mensen gaan geloven, dat is gewoon een overtuiging die ze krijgen. Nee, voor Paulus is dat tweede, geloven in Jezus, veel belangrijker dan de wonderen. Juist in het tot geloof komen ziet hij de kracht van de Geest aan het werk. In Handelingen 18, waar Paulus’ verblijf in Korinthe beschreven staat, lezen we over zijn onderwijs maar niets over zijn wonderen. Hier in dit hoofdstuk zegt hij het ook expliciet: het gaat mij om de gekruisigde Christus. We weten dat die wonderen er ook waren, verderop in 1 Korinthe 12 worden ze genoemd. Maar geestelijke veranderingen waren voor Paulus veel belangrijker, en veel wonderlijker, dan fysieke veranderingen.

Geloof is geestelijk

1 Korinthe 2:5: “Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.” 

Hier benadrukt Paulus de geestelijke kant van het geloof. Als “geloof” gewoon een overtuiging is, omdat er meer argumenten voor dan tegen zijn, is het “wijsheid van mensen”. Maar het gaat erom dat je veranderd bent door de kracht van God. Dit zijn de eerste verzen waarmee Paulus uitlegt welke dingen die God ons gegeven heeft, de Geest ons helpt te begrijpen. Dat is dus allereerst: Jezus en alles wat Hij voor ons gedaan heeft. 

Deel artikel