Waarom wordt God ‘Vader’ genoemd?

Vader en kind

God wordt in de Bijbel ‘Vader’ genoemd, bijvoorbeeld in het Hogepriesterlijk gebed. Ook Jezus leert ons dit in het bekendste gebed, het ‘Onze Vader’ (Matteüs 6:9). Maar waarom wordt God zo genoemd?

Wie en hoe is God

In Johannes 1:1-2 staat: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God.” Met andere woorden, voor de schepping was God er én het Woord ook – beiden God en toch zo verschillend van elkaar. In Johannes 1:14 staat “En het Woord is vlees geworden” een verwijzing naar Jezus’ vleeswording, toen Hij als mens werd geboren. Daarom is Jezus, het Woord, God.
In Johannes 5 noemt Hij zichzelf ‘De Zoon’ en Hij spreekt ook over Zijn ‘Vader’ (1 Johannes 5:19-23), als verwijzing naar God (1 Johannes 5:18). Dus waarom wordt God zo genoemd? Omdat Hij dat voor eeuwig is: God is voor eeuwig Vader en Zoon (en ook de Heilige Geest is er voor eeuwig, Johannes 14:16).

Drieëenheid

Deze leer over wie en hoe God is, wordt genoemd ‘de Drieëenheid’. Deze benaming is belangrijk met betrekking tot de God van de Bijbel; één God bestaande uit drie Personen. Dus God alleen als Vader te beschouwen is niet helemaal correct. Het is beter God te zien in drie Personen, waarvan één als Vader (God is Vader, Zoon en Heilige Geest). De Bijbel verwijst naar ‘De Vader’ want dat is Hij: Hij is “…de God en Vader van onze Heere Jezus Christus…” (Efeze 1:3).

Israël, zoon van God

In het Oude Testament, toen God Israël redde uit de slavernij van Egypte, zei Hij: “Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël…” (Exodus 4:22). Dus God noemt Israël Zijn zoon! Het blijkt helaas uit het hele Oude Testament dat Israël geen goede zoon was, maar eerder een rebelse en ongehoorzame zoon (bijvoorbeeld uit Psalm 106:7; 106:43; Jesaja 1:2; Ezechiël 2:5). Daarom brengt God een nieuw volk voor Zichzelf bijeen, bestaande uit Joden én niet-Joden (Markus 12:1-12).

God is ook onze Vader

In Galaten 4:4-7 lezen we: “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.”

Dit is het wonderbaarlijke goede nieuws van het christendom. God is niet alleen de Vader van Zijn Zoon, Jezus Christus of van Israël. Wij kunnen Zijn kinderen worden, dat wil zeggen dat wij dan deze God, ‘onze Vader’ kunnen noemen. In vers 3 zegt Paulus dat de Galaten slaven waren van deze wereld. Maar toen zond God zijn Zoon (Jezus) naar de wereld. Door Zijn dood aan het kruis, bereidde Jezus een volk voor Zichzelf, en Hij adopteerde ze in Zijn familie; dat betekent dat zij ook kinderen van God, met God als Vader zijn. Daarom kunnen ze God: Abba! Vader! noemen. Ze zijn niet langer slaven, maar zonen (kinderen) van God.

Geweldig nieuws

Dit is werkelijk geweldig nieuws: dat we als rechtvaardigen worden aangenomen door God die hemel en aarde maakte, die ons maakte en wie wij toebehoren en dat we Hem Vader kunnen noemen en Zijn eigen kinderen zijn!

Deel artikel