Waar vind ik rust?

rust

Op welke manier vind jij rust? Hoe moet je omgaan met allerlei ontmoedigende omstandigheden? Jezus zegt: ‘Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’ (Mattheüs 11 vers 28).

Vader en Zoon

Heel zijn leven door liet Jezus zien wie Zijn Vader was. Daartoe zond God Hem in Zijn grote liefde naar deze wereld, want alleen Hij kon de Vader openbaren.
Jezus zegt over Zijn relatie met de Vader: ’Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren’(Mattheüs 11:27).
Als jij de Vader wilt leren kennen, dan zal dat moeten doordat de Zoon Hem aan ons openbaart. Wij kunnen persoonlijk Gods Vaderschap in ons leven ervaren door, evenals Jezus, de wil van de Vader te doen.

Rust voor je ziel

Jezus zegt:‘… Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel: want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht’ (vers 29-30).
Wat was voor Jezus Zijn juk en Zijn last? Dat was het doen van de wil van de Vader. Als we van harte bereid zijn naar Gods maatstaf te leven en besluiten Zijn wil te doen, dan zullen we die rust naar Zijn belofte ervaren. Slechts op die plaats … werkelijke rust!

Zo kan het gebeuren dat we van harte bereid zijn Gods wil te doen, behalve echter op één punt. Dan is er innerlijke verdeeldheid in ons hart waar Gods tegenstander gebruik van maakt. Met als gevolg dat we dan ook geen echte rust en vrede in ons leven zullen ervaren.

Strijd

Toch moet het ons niet verbazen dat we voortdurend moeten strijden tegen de machten van het kwaad, tegen de overste van deze wereld, waarover Jezus spreekt in Johannes 14:30; 16:11.
Het goede nieuws is dat Hij ons heeft toegerust met alles wat we nodig hebben om sterk te staan in die strijd (Efeze 6:13-18).
Eén van de wapens is het zwaard van de Geest, het Woord van God. Dat gebruikte Jezus toen satan Hem confronteerde in de woestijn. Tot drie keer toe zei Hij: ‘Er staat geschreven…’ (Mattheüs 4:4, Lucas 4:4-10). Een van de belangrijkste aanvalswapens is het hanteren van het Woord, want God is de waarheid (Johannes 14:6).

Als wij in Zijn waarheid willen wandelen, is het kennen van het Woord beslist noodzakelijk, want anders kunnen we verlies lijden in deze strijd, een strijd die heviger zal worden naarmate het einde der tijden in zicht komt.
In 2 Thessalonicenzen 2 waarschuwt Paulus voor allerlei vormen van misleiding en voor dwaling, omdat men de liefde voor de waarheid niet aangenomen heeft (2 Thessalonicenzen 2:10). Schipperen met het Woord is in deze strijd dan ook hoogst gevaarlijk.

God wijst de weg

God is een liefdevolle hemelse Vader voor Zijn kinderen, die van harte bereid zijn om Zijn instructies letterlijk op te volgen. Daarbij mogen wij de hulp vragen van de Heilige Geest die ons de weg zal wijzen in heel de waarheid (Johannes 16:13).
Op die plaats is het veilig varen te midden van woelige baren.
Op die plaats … rust!

Deel artikel