Waar komt het leed vandaan dat mij treft?

Als gelovige kun je je afvragen: komt het leed dat mij treft van God of van satan? Blijkens de volgende teksten uit Gods Woord kan het van beide kanten komen: ‘De HEERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn Koninkrijk heerst over alles’ (Psalmen 103:19). En: ‘Ik ben de HEERE, en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak vrede en schep het onheil’ (Jesaja 45:6-7).
God kan satan weerhouden. Dit blijkt uit een uitspraak van Jezus in de gelijkenis van de Goede Herder: ‘De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben’ (Johannes 10:10). ‘En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken’ (Johannes 10:28). Boven satan staat een Almachtige God, die uiteindelijk alle dingen onder controle heeft.

Alles onder Gods controle

Jezus zegt in Mattheüs 10:30-31 – ‘En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.’
Als we dan in een storm terecht komen, als leed ons treft, hoeven we als Zijn kinderen niet te vrezen. Toch zullen we ons misschien afvragen: waarom overkomt mij dit? Zo’n vraag kan je best benauwen, je zoekt koortsachtig naar een antwoord, zoekt tevergeefs naar een oorzaak. Dan zou je kunnen bidden: ‘Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart (…..); zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg’ (Psalmen 139:24).

Jobs lijdensweg

In het boek Job is satan de aanstichter van Jobs lijdensweg. Hoewel God dus niet de oorzaak is van zijn leed, laat Hij dit wel toe. God gaat zelfs zo ver dat Hij satans aandacht op Job richt: ‘De HEERE zei tegen satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad’ (Job 1:8). En dan wordt Job door het lijden getroffen – satan vraagt God Zijn hand uit te steken en Job te treffen in alles wat hij bezit (zie Job 1:13-20); dan zal Job Hem wel vervloeken.

Overwinnend geloof

Job besluit God trouw te blijven en vast te houden aan zijn geloof in Hem. En dit ondanks de vele ogenblikken van frustratie, ontmoediging en angst, die hem er soms toe brengen onbezonnen dingen te zeggen en zelfs te twijfelen aan Gods goedheid. Maar ondanks alles lijdt zijn geloof in God geen schipbreuk. Gods eer staat op het spel. Job zegt tegen zijn vrienden: ‘Maar Hij kent de weg, die ik ga. Laat Hij mij beproeven – ik zal er als goud uitkomen (…..); aan Zijn weg heb ik mij gehouden, daarvan ben ik niet afgeweken’ (Job 23:11).

Beproefd geloof

Evenals Job worden ook wij beproefd. Maar in al onze beproevingen zoekt God niet alleen Zijn eigen eer, maar tegelijk ook het goede voor hen, die Hem liefhebben (Romeinen 8:28). Wat voor ‘goeds’ zou dat kunnen zijn? Door een weg van intens lijden kan God ons tot een grotere geestelijke rijpheid brengen, iets wat onmogelijk op een andere manier bereikt zou kunnen worden. Wie ben ik, om te denken dat ik geestelijk kan groeien zonder lijden te hoeven doormaken? Zelfs de zondeloze Zoon van God ‘heeft de gehoorzaamheid geleerd, uit wat Hij heeft geleden’ (Hebreeën 5:8). Daarom kan Hij ook met ons meevoelen als wij leed moeten ondergaan. Door het leed dat ons overkomt kunnen wij lijdende mensen beter begrijpen en troosten (2 Korinthe 1:3-4).

Bitter of beter

Wetend dat onze beproevingen, bedacht door satan, door God worden toegestaan tot Zijn eer en tot ons heil, laten we met die wetenschap dan ons voordeel doen. Door ons aan God te onderwerpen en ons door de beproeving te laten louteren. We kunnen er bitter of beter door worden.

De keuze is aan ons. De koers van ons levensschip wordt niet bepaald door ‘stormen’, die ons teisteren, maar door de stand van ons roer! En dat vraagt volharding en vertrouwen (Psalmen 37:5).
Jakobus richt de aandacht op de volharding van Job en zegt ‘u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig’ (Jakobus 5:11). Wat God uiteindelijk met ons voorheeft, komt ons ten goede!

Aan deze zijde van de eeuwigheid kunnen we nooit helemaal begrijpen, waarom God satan soms schijnbaar laat winnen. Maar we mogen ons vasthouden aan Zijn beloften en hebben deze zekerheid: God is soeverein en heeft alle macht in hemel en op aarde (Mattheüs 28:18).

Deel artikel