Waar is Jezus nu?

Jezus

Jezus kwam ongeveer tweeduizend jaar geleden naar deze aarde. Hij leefde ongeveer 33 jaar, stierf aan het kruis, werd opgewekt uit de dood en toen, na veertig dagen, keerde Hij terug naar de hemel (Lukas 24:50-51).
En tot op de dag van vandaag is Jezus nog steeds in de hemel. Er zijn veel verzen in de Bijbel die ons dit leren:

Aan Gods rechterhand

Paulus vertelt ons in Romeinen 8:34 dat Jezus aan de rechterhand van God is. Dit betekent dat Hij de hoogst mogelijke eer heeft. In Efeziërs 1:21-23 staat dat Jezus door God uit de dood is opgewekt en vervolgens zit aan Zijn rechterhand in de hemelse gewesten, ver boven alle heerschappij en autoriteit, en dat God alles onder Zijn voeten heeft gelegd.
Deze verzen laten geen enkele twijfel bestaan over waar Jezus is en of Hij de leiding heeft.

Betrokken op gelovigen

In het boek Handelingen wordt een episode beschreven waarin Jezus feitelijk aan de rechterhand van God wordt gezien. Toen Stefanus, een volgeling van Jezus, werd gestenigd, zag hij Jezus aan de rechterhand van God staan (Handelingen 7:55).

Hoewel Hij niet fysiek meer op aarde aanwezig is, is de Heere Jezus nog steeds intens betrokken op het welzijn van Zijn volgelingen. Hij zag het lijden van Stefanus en troostte hem op het moment dat Stefanus grote fysieke pijn had.

Jezus zond de Heilige Geest

Waarom ging Jezus naar de hemel? In Johannes 16 legt Hij uit dat het in het voordeel van de kerk is als Hij gaat. Hij gaat, zodat de Heilige Geest kan komen. Jezus belooft dat Hij de Helper zal sturen. En deze Helper zal de wereld overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid; Hij zal de kerk onderwijzen en leiden en helpen de waarheid te begrijpen (Johannes 16:7-9).

Jezus bereidt een plaats voor

Jezus ging naar de hemel zodat Hij een plaats kon bereiden voor iedereen die in Hem gelooft (Johannes 14:2-3). Wie in de naam van Jezus Christus gelooft, mag er zeker van zijn dat hij na zijn sterven in de hemel zal worden ontvangen en dat door onze Heiland een plaats voor hem is voorbereid.

Jezus is Middelaar

Jezus ging naar de hemel om door te gaan met Zijn bediening als bemiddelaar tussen God en mensen. Romeinen 8:34 leert ons dat Hij voor ons bemiddelt. “Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is — meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit — pleit voor ons.”
Met Christus aan je zijde is er niets te vrezen: Hij stierf voor zonden, overwon de dood en Hij is opgevaren naar de plaats van de grootste eer en spreekt namens jou in de tegenwoordigheid van God.

Dank God dat Jezus op de best mogelijke plaats is waar Hij kan zijn. En dat Hij de Heilige Geest heeft gezonden om je te leiden en te heiligen, en je veilig te houden tot de dag dat je je bij Jezus in de hemel zult voegen en Hem van aangezicht tot aangezicht zult zien.

Deel artikel