Waar is God?

De meeste mensen kijken omhoog, als ze aan God denken. Daar is een goede reden voor: er zijn meerdere Bijbelverzen die vermelden hoe Jezus opkeek naar de hemel voordat Hij tot Zijn Vader bad. Maar wat betekent dit voor “waar God is”, in ons universum? Woont God op een bepaalde plek? En zo ja, waar is die plek dan …?

1. Wat kunnen we van Jezus leren over waar God is?

Jezus is onze belangrijkste Bron van informatie, wat God betreft. Want waar God ook is, daar komt Jezus Zelf ook vandaan. Johannes 7:29 vertelt ons hoe Jezus zei: “Ik ken Hem, want Ik ben van Hem afkomstig, en Hij heeft Mij gezonden.” In Johannes 6:38 bevestigt Jezus dit, met meer details over Zijn bediening: “Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft“.

Met de woorden “…niet opdat Ik Mijn wil zou doen“, onderstreept Jezus dat het God is Die de hoogste en belangrijkste plaats verdient, niet alleen in de zin van waar Hij is, maar ook ten aanzien van ons leven en hoe wij ons tot Hem verhouden. God is het belangrijkste Wezen in ons universum (Psalm 115:16).
De apostel Paulus spreekt in Efeziërs 4:8-10 ook over de plek waar Jezus oorspronkelijk vandaan kwam.

  • Dus wanneer Jezus Gods hulp wilde vragen, bijvoorbeeld voor de spijziging van de vijfduizend in Lukas 9:16 (ook in Mattheüs 14:19 en Markus 6:41) keek Hij op naar de hemel.
  • Toen Jezus rechtstreeks tot Zijn Vader sprak teneinde om Zijn verheerlijking te vragen, sloeg Hij Zijn ogen op naar de hemel (Johannes 17:1).
  • Terwijl Hij voor het graf van Lazarus stond, in Johannes 11:41, in de wetenschap dat de Vader reeds gedaan had wat Jezus Hem gevraagd had – Lazarus uit de dood opwekken – hief Jezus de ogen omhoog.

Uit wat Jezus doet, blijkt ons dat God in de hemel is.
Terzijde: de apostel Paulus informeert ons in 2 Korinthe 12:2-4 dat er niet alleen een hemel is, maar ook een “derde hemel”!

2. Is God ook op aarde?

Op het moment dat Jezus verwekt werd, was God op aarde. Dit noemen we de “vleeswording” of menswording: de Schepper van hemel en aarde werd mens. Maar dit was niet de eerste keer dat God aanwezig was op aarde.

  • Nog voordat de eerste dag van de schepping zelfs maar begonnen was, zweefde de Geest van God boven het water (Genesis 1:2).
  • In Genesis 3:8 wordt God omschreven als de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag, waardoor Adam en Eva (die zojuist van de verboden vrucht gegeten hadden) zich gedwongen voelden om zich te verbergen voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof.
  • Mozes sprak met God op de berg Sinaï, en zelfs het gehele volk Israël werd uitgenodigd om God daar te ontmoeten, in Exodus 19. God bleef bij de Israëlieten terwijl ze door de woestijn reisden, en verbleef vanaf Exodus 40:34 in de tabernakel.
  • In 1 Koningen 19:11-13 vindt Elia God niet in de wind; niet in een aardbeving, niet in een vuur, maar in het suizen van een zachte stilte.

Het ziet er naar uit dat God “overal” kan zijn, en dat is ook zo. God is alomtegenwoordig, hetgeen betekent dat Hij overal is. Hij kan zelfs in ons verblijven, wanneer we de Heilige Geest ontvangen hebben!

3. Kunnen we God zien?

Als we God zouden kunnen zien, moet Hij ergens “zijn”, toch? Dus dit is een belangrijke vraag.
Toen Jezus zei: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Johannes 14:9) sprak Hij over Gods natuur/karakter en niet over Zijn fysieke uiterlijk. Dit vers betekent niet dat God er precies zo uitziet als de vleesgeworden Jezus.
Er wordt vaak gezegd dat omdat God Geest is, Hij helemaal niet gezien kan worden. Maar Exodus 33:20 vertelt ons dat God een aangezicht heeft. Dus we moeten concluderen dat Hij niet onzichtbaar is. En de plek waar Hij verblijft is ook niet onzichtbaar, want Openbaring 4 spreekt over een troon – Gods troon. De apostel Johannes, die het boek Openbaring geschreven heeft, omschrijft Hem Die daar zat, en de troon zelf. Hij noemt dat er een deur is, er zijn andere tronen, er is iets wat er uitziet als een glazen zee, en er zijn wezens. Johannes kan dit allemaal zien.

4. Kunnen we met een raket naar God toe reizen?

Uitgaande van de gedachte dat God op een zichtbare plek is die ergens in de hemel moet zijn, rijst de vraag waar dit zou kunnen zijn. Misschien niet tussen de aarde en de maan, maar iets verder weg? Wellicht in een ander sterrenstelsel?
De realiteit is dat we geen navigatiecoördinaten voor God hebben. De plek die ons omschreven wordt in Openbaring, en waar in Lukas 16 op gezinspeeld wordt als daar waar de bedelaar Lazarus en Abraham verblijven na hun dood, is net zo geestelijk als God Zelf.

Gods Koninkrijk is niet fysiek op dezelfde manier dat wij fysiek zijn: we kunnen het niet aanraken en we kunnen er niet naar toe reizen. We kunnen niet op een sterrenkaart een plek aanwijzen en zeggen: ‘Daar is Hij!” Maar wanneer Jezus omhoog keek, maakte Hij contact met Zijn Vader. En zo kunnen wij ook onze gebeden tot Hem richten: we kijken omhoog, niet naar iets in het bijzonder, maar tegelijkertijd weten we dat de Schepper van het universum daar is en over ons waakt!

5. Gods alomtegenwoordigheid

De makkelijkste manier om een plek te vinden waar God zou kunnen zijn, is door in de spiegel te kijken. Want als jij Jezus Christus als je persoonlijke Verlosser aanvaard hebt en de Heilige Geest ontvangen hebt, ben jij Zijn tempel (1 Korinthe 3:16). De Heilige Geest verblijft in iedere gelovige in Jezus Christus (1 Korinthe 6:19-20). “Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen“, zegt Jezus in Johannes 14:23. Dat is een geweldig goede belofte!

Dat is ook waarom Jezus zei dat het nuttig voor ons was als Hij wegging, in Johannes 16:7. Toen Jezus nog op de aarde was, was Hij “de Enige” – zolang Hij op aarde was, kon Hij slechts op één plek tegelijk zijn. Maar de Geest kan in principe in iedere mens die op aarde leeft Zijn intrek nemen!
Nadat Jezus naar de hemel teruggekeerd was, kwam de Heilige Geest in Zijn plaats, en was voor ons allen beschikbaar. Als je tijd hebt, zoek dan onze artikelen over de Heilige Geest eens op, om te zien waarom dit zo belangrijk is.

Deel artikel