Vrucht dragen als alleenstaande

single

In Genesis 1:26–28 lezen we hoe God de mens schiep, hem zegende en de opdracht gaf: “Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!” Hoe kun je dit toepassen als je niet getrouwd bent of niet in staat kinderen te krijgen?

Geschapen naar Gods beeld

De opdracht Genesis 1:28 moet in haar samenhang gelezen worden: de verzen die eraan voorafgaan betreffen de schepping van de mens naar Gods beeld: “...naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen”.

Mensen zijn superieur aan Gods andere schepselen die we op aarde tegenkomen, omdat we naar Zijn beeld geschapen zijn. En dat niet alleen, Hij maakte ons eigenhandig en blies de levensadem in ons (Genesis 2:7). Daaruit mogen we afleiden dat we een speciale band met God hebben, iets wat de dieren ontberen. We hebben daarom ook het speciale voorrecht om iets van God te weerspiegelen in ons leven.

Vruchtbaar zijn en talrijk worden

Toen zei God tot hen: “wees vruchtbaar en word talrijk…” Dit zegt iets van Gods verlangen en plan voor mensen.

Maar wat betekent dat voor diegenen van ons die niet getrouwd zijn, geen kinderen hebben of niet kunnen krijgen? Is God ons vergeten? Worden we ergens voor gestraft? Moeten we al het mogelijke doen om vruchtbaar te zijn en talrijk te worden? Zelfs als je geen christen bent, doe je misschien alles wat je kunt om een partner te vinden en kinderen te krijgen omdat iedereen dat van je verwacht.

Ongebonden zijn

Als je een christen bent, dan is het niet nodig om de druk te voelen dat het fout is om vrijgezel of kinderloos te zijn, dat je iets mist of dat je uit alle macht moet proberen daar verandering in te brengen. God heeft voor een ieder van Zijn kinderen een perfect plan dat alle terreinen van ons leven omvat: opleiding, werk, familie, echtgenoten of ongehuwd blijven.

Strikt genomen zou je het hebben van kinderen als levensvervulling kunnen zien. Maar we kunnen vrucht dragen, vruchtbaar zijn, op alle levensterreinen en daar voldoening in vinden ongeacht onze huwelijkse staat. Zie bijvoorbeeld Johannes 15:5 en Johannes 15:8: “Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen … Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent”.

Geestelijke kinderen

Niet alleen is het mogelijk vruchtbaar te zijn als alleengaande, maar het is zelfs mogelijk jezelf te vermenigvuldigen. De opdracht om talrijk te worden in Genesis 1:28 had het doel Gods Koninkrijk te doen groeien, omdat er meer unieke individuen zouden zijn die Gods beeld zouden reflecteren.

Maar sedert de zondeval betekent voortplanting niet ‘automatisch’ groei van Gods Koninkrijk meer. Het beeld van God is verduisterd in de mens. De opdracht aan Adam en Eva om talrijk te worden heeft door de komst van Christus een heel andere betekenis gekregen: God’s Koninkrijk groeit niet (alleen) door het krijgen van kinderen, maar door geestelijke vermenigvuldiging als we mensen tot discipelen maken (zie ook Romeinen 9:7-8 en Galaten 3:7-9).

Een voorbeeld: de apostel Paulus

Een voorbeeld van deze band is de relatie tussen Paulus (die op dat moment waarschijnlijk niet gehuwd was) en Timoteüs. Ze waren biologisch niet verwant, maar Paulus noemt Timoteüs toch zijn ‘kind’ (2 Timoteüs 2:1-2) omdat hij diens geestelijke leermeester was. Paulus zag zelfs de hele kerk als zijn kinderen, omdat hij degene was die hen voor het eerst het evangelie had verkondigd.

In 1 Korintiërs 4:14-17 schrijft hij:
Ik schrijf deze ding niet om u te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht. Want al had u tienduizend leermeesters in Christus, daarmee hebt u nog niet vele vaders: in Christus Jezus heb ik u immers door het Evangelie verwekt. Ik roep u er dus toe op: word mijn navolgers. Daarom heb ik Timoteüs naar u toe gestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in de Heer…

De Grote Opdracht voor alle gelovigen

Paulus laat ons zo zien hoe we, of we nu biologische kinderen hebben of niet, geestelijke kinderen kunnen krijgen en opvoeden door het Evangelie te verkondigen en anderen verder op weg te helpen en te begeleiden in hun wandel met Christus. Dat is wat Jezus ons opdroeg in Matteüs 28:19-20: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”.

Tevreden zijn

Er zullen altijd mensen zijn die liever hadden willen trouwen, of die graag weer ongetrouwd zouden willen zijn, of die graag kinderen hadden gekregen, of die liever geen kinderen hadden gehad. Maar God wil dat al Zijn kinderen leren om met hun omstandigheden genoegen te nemen, precies zoals Paulus dat deed: “...want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer” (Filippenzen 4:11).

Vrucht dragen als alleenstaande

Ja dus, deze opdracht geldt voor iedereen, alleenstaand of gehuwd. God wil dat we vrucht dragen in alles wat we ondernemen en dat we in dit leven voldoening vinden. Dat is alleen mogelijk als we God kennen en weten dat we Zijn kinderen zijn. Want dan kunnen we er zeker van zijn dat Hij de touwtjes in handen heeft, wat onze omstandigheden ook zijn en kunnen we er vrede mee hebben. Wat onze situatie ook is – met eigen kinderen, geadopteerde kinderen, zonder kinderen of ongehuwd – God wil dat we vrucht dragen en geestelijke vermenigvuldiging laten zien.

Deel artikel