Voor wie is Jezus gekomen?

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.” (Lukas 5:32)

We hebben al verschillende keren gelezen dat Jezus gekomen is om mensen te redden en eeuwig leven te geven. Tegelijk is de Bijbel er duidelijk over dat niet alle mensen gered worden. Maar waar ligt die grens? Is Jezus alleen gekomen voor een selecte groep? Misschien voor mensen uit Zijn eigen volk?
Nee, de scheidslijn loopt heel anders. De Heere Jezus is gekomen voor zondaars, niet voor rechtvaardigen. De context van deze uitspraak maakt veel duidelijk.

Jezus zit aan tafel bij mensen op wie de religieuze elite minachtend neerkijkt. Maar tenminste een deel van deze groep staat er voor open om naar Jezus’ woorden te luisteren en Hem te volgen. Ze beseffen dat ze hun leven voor God niet zelf op orde kunnen krijgen, maar hulp van buitenaf nodig hebben. En die biedt de Heere Jezus hen graag aan!

Aan de andere kant staan de Farizeeën en de Schriftgeleerden, die Jezus kritisch in de gaten houden en hoogmoedig afstand nemen van Zijn boodschap. Ze voelen zich niet aangesproken. Ze vinden dat ze al rechtvaardig zijn, omdat ze zich heel strikt aan alle wetten houden. En daarom nemen ze Jezus’ aanbod van vergeving niet aan.

Met welke groep voel jij de meeste affiniteit? En wat vind je daar eigenlijk van?

Deel artikel