Verschilt de boodschap van redding in de Evangeliën met die van de brieven van Paulus?

Dit is echt een belangrijke vraag om te stellen. Deze kwestie van het verschillend zijn van Jezus’ en Paulus’ onderwijs, wordt vaak aan de orde gesteld door moslims, die Paulus’ onderwijs afwijzen, vooral wanneer hij over Jezus spreekt als de eeuwige Zoon van God (zie bijv. Filippenzen 2:6-11; Colossenzen 1:15-20).
Zijn er in de Bijbel twee verschillende verslagen met betrekking tot verlossing, die van Jezus en die van Paulus?

De vergelijking

Laat me om te beginnen duidelijk zijn, het antwoord is een overtuigend NEE! Laten we eens nagaan waarom.

  1. 1. In de Evangelieverslagen wordt Jezus geïdentificeerd als de Zoon van God (zie bijvoorbeeld Mattheüs 3:17; 4:3,6; 14:33; 26:63; Markus 1:1,11; 15:39; Lukas 1:35; 3:22; Johannes 1:34,49; 19:7; 20:23). Welnu, Paulus predikte precies dezelfde boodschap: “Meteen begon hij [Paulus] in hun synagogen te prediken dat Jezus de Zoon van God is”(Handelingen 9:20).
  2. Voordat Jezus aan zijn bediening begon, kwam Johannes de Doper prediken: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” (Mattheüs 3:2). Dit is hetzelfde als Jezus’ boodschap: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeert u en gelooft het Evangelie” (Markus 1:15; zie ook Mattheüs 4:17; Handelingen 1:3). En nogmaals, Paulus predikte dezelfde boodschap: “Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus” (Handelingen 28:31; 23).
  3. Zowel Markus als Lukas vertellen ons meer over de bekering die Johannes predikte. Het is een “bekering tot vergeving van zonden” (Markus 1:4; Lukas 3:3; zie Mattheüs 3:6). In elk van deze hoofdstukken van de Evangelieverslagen is inderdaad de voorstelling dat de Koning komende is (dat is ook de betekenis van het citaat uit Jesaja 40) en daarom moet je je klaarmaken voor (de komst van ) deze Koning – je moet je met berouw afkeren van je zonden. Welnu, dit is ook de boodschap van Paulus: … “hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen”(1 Thessalonicenzen 1: 9).
  4. We hebben gezien dat de boodschap, die zowel Jezus als Paulus predikte, te maken heeft met zonde (Markus 1:4; Lukas 3:3; Mattheüs 3:6). Dus wat leerden Jezus en Paulus over zonde? Jezus leerde dat zonde iets is dat ons tot slaaf maakt (Johannes 8:34), en dat het iets is dat de dood tot gevolg heeft (Johannes 8:21). Paulus leerde hetzelfde; in Efeze 2:1-3 zegt hij dit van de Efeziërs: “U die dood was door de overtredingen en de zonden”, en over de Romeinse christenen zegt hij: “U was wel slaaf van de zonde …”(Romeinen 6:17).
  5. Dus hoe kunnen we afrekenen met de zonde? Op de laatste avond voordat Jezus werd verraden, at Hij de Paasmaaltijd met Zijn discipelen. Tijdens de maaltijd gaf Jezus de wijn door aan hen en zei: “Dit is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden” (Mattheüs 26:28; Markus 14:24; Lukas 22:20). Jezus’ opvatting is dus dat Zijn eigen bloed (gesymboliseerd door de wijn – vgl. ‘Dit is Mijn bloed’) vergeving van zonde teweegbrengt. Waar werd Jezus’ bloed vergoten? Toen Hij aan het kruis hing. Dit stemt ook overeen met Paulus’ onderwijs – in 1 Korinthe11:25 citeert hij Jezus’ woorden uit Mattheüs 26:28; en in Romeinen 4:25 zegt hij dit: “Die (Jezus) om onze overtredingen is overgeleverd……..”

We hebben dus gezien dat zowel Jezus als Paulus dezelfde boodschap prediken over (1) het Koninkrijk van God; (2) dezelfde persoon: de Zoon van God; (3) de noodzaak van bekering; (4) de realiteit van de zonde; en (5) hoe Jezus’ dood vergeving van zonden brengt.

Paulus bracht het evangelie

Vermeldenswaard is dat Paulus in 1 Korinthe 15:3-8 een samenvatting geeft van het evangelie dat hij predikt: “Want ik heb u overgeleverd als van het hoogste belang wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven werd, en opgewekt op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalven”.

Er zijn twee dingen die bijzonder opmerkelijk zijn. Ten eerste zegt Paulus dat hij de Corinthiërs heeft ‘overgeleverd’ wat hij ontvangen had. Dit is een technische term die door de rabbi’s gebruikt werd, en die betekent dat ze, wat ze ontvangen hadden, getrouw aan anderen hadden doorgegeven (het is een term die ook werd gebruikt met betrekking tot wachtwoorden – het belang van het getrouw doorgeven is duidelijk). Dus Paulus zegt dat hij datgene, wat hij had ontvangen, getrouw heeft doorgegeven – met andere woorden, wat hij predikt, is niet zijn eigen boodschap, het is wat hij van anderen had ontvangen. Ten tweede is deze boodschap, die Paulus predikte, in overeenstemming met Jezus’ onderwijs. In de Evangelieverslagen zegt Jezus verschillende keren:

“En toen begon Hij hen te leren dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten, de overpriesters en schrift-geleerden en dat Hij moest gedood worden en na drie dagen weer opstaan” (Markus 8:31; Mattheüs 16:21; Lukas 9:22).

Dus zowel Jezus als Paulus zeggen dat Jezus zou sterven en na drie dagen zou worden opgewekt. In 1 Korinthe 15 legt Paulus bovendien uit waarom Jezus zou sterven (voor de vergeving van zonden), maar zoals we al hebben gezien, geeft Jezus dezelfde reden bij het Laatste Avondmaal (zie bijvoorbeeld Mattheüs 26:28).

Volledige overeenkomst

Ten slotte is het de moeite waard om te overwegen waarom de Evangeliën en de brieven van Paulus verschillend lijken (niet in de zin van het onderwijzen van verschillende, tegenstrijdige dingen). Ze zijn verschillend, gewoon omdat ze verschillende dingen doen. De Evangeliën tonen ons Jezus, wie Hij was, wat Hij deed en tot stand bracht, terwijl Paulus schreef na Jezus’ leven, dood en opstanding. Paulus’ geschriften behandelen vaak specifieke situaties waarmee een gemeente werd geconfronteerd (bijv. 1 Korinthe, Galaten), en dus past hij het Evangelie toe op die specifieke situatie. Dit betekent niet dat hij andere dingen leert dan Jezus, integendeel hij past dezelfde dingen toe die Jezus onderwees, hetzelfde Evangelie, in specifieke situaties, waar Jezus zich niet mee bezig had hoeven houden (aangezien de gemeente nog niet was ontstaan).

Wees dus gerust, het onderwijs van Jezus in de Evangeliën en het onderwijs van Paulus in zijn brieven stemmen volkomen overeen en dat geeft ons (nog) groter zekerheid en vertrouwen wat betreft de weg van eeuwig behoud.

Deel artikel