Bijbelwoord.nl

Wat is verlossing of zaligheid?

Zaligheid en verlossing zijn kernbegrippen in de Bijbel. Heel in het kort betekent verlossing dat het effect van de zonde ongedaan gemaakt wordt. Door Jezus’ verzoenende dood kunnen mensen worden gered van de schuld van de zonde, en bevrijd uit haar vernietigende greep.

Lees meer

Waarom moest Jezus sterven?

Wat is de evangelieboodschap?

Het woord ‘evangelie’ betekent eigenlijk ‘goed nieuws’. Maar voorafgaand aan het goede nieuws was er slecht nieuws, want Adam en Eva zondigden tegen God door ongehoorzaam te zijn (Genesis 3:1-24)...

Waarom hebben we verlossing nodig?

Wij mensen hebben een groot probleem. We zijn zondig, en we ondervinden de gevolgen: een verdorven hart, fysieke dood, en uiteindelijk de eeuwige dood. "Want het loon van de zonde is de dood" (Romeinen 6:23).

Door de hele geschiedenis heen hebben mensen geprobeerd om zichzelf te verbeteren en hun eigen zaligheid te verdienen. Sommigen probeerden te leven volgens strikte wetten, anderen deden boete door pelgrimsreizen te maken of zichzelf te kastijden. Maar dat is allemaal tevergeefs: niemand kan zichzelf verlossen (Romeinen 3:20). Het is onmogelijk om op eigen kracht rechtvaardig voor God te worden.

Hoe kunnen we zalig worden?

God had de wereld zo lief, dat God de Zoon op deze aarde kwam om mens te worden en de zonden van de mensheid op Zich te nemen (Romeinen 5:21). Hij leed en stierf in plaats van de mensen. Daarom wordt ieder die in Hem gelooft, om niet gerechtvaardigd door Zijn genade (Romeinen 3:24, Efeze 2:8). "Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden" (Romeinen 10:13). We hoeven niets mee te brengen van onze eigen goede daden of vermeende gerechtigheid. Zalig worden is niet “moeilijk”, maar het vraagt acceptatie van onze eigen onmacht en geloof in Jezus Christus om de verlossing te ontvangen.

Wat betekent het om verlost te zijn?

Verlossing of zaligheid betekent dat de schuld van gelovigen is betaald door Jezus, en dus is vergeven. Maar het betekent meer. Zaligheid gaat over een nieuw leven, over bevrijding uit de macht van de zonde, over een vernieuwde relatie met God. Lees bijvoorbeeld Efeze 2:4-7 waar Paulus uitbarst in een lofzang: "Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus".

Zaligheid is de omkering van zonde

Het loon van de zonde is de dood, maar in Christus Jezus ontvangen gelovigen eeuwig leven (Romeinen 6:23). Ze worden vrijgemaakt van de zonde, en zijn niet langer slaaf van satan. Dit leidt tot heiliging, wat betekent dat ze steeds meer gaan lijken op Gods goedheid – en dus steeds minder op satans slechtheid. Uiteindelijk zal de schepping zelf bevrijd worden van de slavernij van het verderf (Romeinen 8:21). "De dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn" (Openbaring 21:4).