Verandert God (wel eens) van gedachten?

rechtvaardig heilig

De Heere is onveranderlijk in Zijn Wezen en in Zijn bedoelingen met deze wereld en met ons, mensen. Zijn scheppingsdoel staat Hem, ook na de zondeval, nog steeds voor ogen. Hij blijft de Schepper en Onderhouder van deze wereld. Hij zegt: “Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen.” (Jesaja 46:10) Daarom schrijft Jakobus in zijn brief: “Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.” (Jakobus 1:17)

God is betrouwbaar

Dat God onveranderlijk in Zijn Wezen is, betekent ook dat Hij betrouwbaar is in Zijn spreken. Bileam moet profeteren: “God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?” (Numeri 23:19) In Psalm 110:4 lezen we: “de HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben.”

God is de onveranderlijke

Datzelfde geldt ook voor Zijn daden. In 1 Samuël 15:28-29 lezen we: “Toen zei Samuel tegen hem: De HEERE heeft vandaag het koningschap van Israël van u afgescheurd en het aan uw naaste gegeven, die beter is dan u. Ook liegt de Onveranderlijke van Israël niet, en Hij heeft er geen berouw over; want Hij is geen mens, dat Hij ergens berouw over hebben zou.” Wat God doet, is in overeenstemming met Zijn wil en heel Zijn Wezen. Daar staat Hij volledig achter.

Gods teleurstelling

Toch lezen we in Genesis 6:5-6: “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart.” Hoe kan dat, als Hij Zelf eerst die mens geschapen heeft en gezegd heeft dat het zeer goed was? Dat kan, omdat die mens door de zonde zozeer veranderd is. Deze mens is niet meer, zoals God hem bedoeld had. Gods bedoeling blijft dus voluit overeind staan, maar Hij is zeer teleurgesteld in het resultaat. Evenals een man die liever niet met een vrouw was getrouwd, dan door haar bedrogen te zijn met alle gevolgen van dien.

Kwetsbaar maar goed

Door de mens met een vrije wil te scheppen, heeft de Heere Zijn Schepping zeer kwetsbaar gemaakt. Maar aan de andere kant maakte dat die Schepping juist zo goed. Want het maakte ware liefde en echte relatie mogelijk. Gods liefde voor de mens betekende dat Hij hem geheel vertrouwde en Zichzelf geheel aan hem gaf. Als de mens dan die liefde afwijst en die relatie verbreekt, vindt het grootste drama op aarde plaats. Het bederf van het beste is het slechtste. Dit is nu precies wat God níet wilde en wat Hij zeer slecht vindt.

God is persoonlijk en betrokken

Dit laat wel zien dat Gods onveranderlijkheid niet star en gevoelloos is, maar persoonlijk en betrokken. Als Noach na de Zondvloed een offer brengt, lezen we: “En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb.” (Genesis 8: 21)

Gods waarschuwing

Juist omdat God zo is, kan Hij op het gebed en bij bekering aangezegde straffen achterwege laten of inperken. In die geest moet Jeremia zijn volk waarschuwen. God zegt tegen hem: “Misschien zullen zij luisteren en zich bekeren, zij allen van hun slechte weg. Dan zal Ik berouw hebben over het kwade dat Ik hun denk aan te doen vanwege hun slechte daden.” (Jeremia 26:3) Voorbeelden dat dit gebeurt, lezen we in Exodus 32:11-14; 2 Samuël 24:25 en Jona 3:10.

Verandering in onveranderlijkheid

Gods onveranderlijkheid is dus van dien aard dat ze verandering insluit; niet van Zijn Wezen, raad, doel en beloften, wel van sommige van Zijn gedachten en voornemens. Als de uitvoering van Zijn raad, het bereiken van Zijn doel of de vervulling van Zijn beloften dat vereisen, zal God van gedachten veranderen en zo juist Dezelfde zijn en blijven. Zo is Hij de Betrouwbare. Ook hier geldt: “Wat Zijn liefde wil bewerken, ontzegt Hem Zijn vermogen niet.”

 

Deel artikel