Het verbond

De belangrijkste verdeling in de Bijbel is die tussen het Oude en Nieuw Testament. In de Bijbel wordt testament meestal in de betekenis van ‘verbond’ gebruikt. We kunnen dus ook spreken van een verdeling tussen het Oude en Nieuwe Verbond. Wat is een verbond? En waarom is het zo belangrijk? Dat zullen we in dit […]

Waarom waren er twaalf apostelen?

Este Isus fratele nostru mai special

Tijdens Jezus’ leven op aarde had Hij een groep van discipelen die Hem volgde — zoals veel religieuze en filosofische leiders in die tijd. Twaalf van deze discipelen hadden een speciale positie. Jezus benoemde hen als Zijn apostelen, een woord dat ‘gezondenen’ betekent. Markus 3:13-14 (met een parallel in Lukas 6:13-16) vertelt ons: “En Hij […]

Wie was Abraham?

Abraham

Abraham komt vaak voor in de Bijbel. Het boek Genesis vertelt uitvoerig over zijn levensverhaal. Er is zoveel informatie over Abraham dat ik onmogelijk alles kan noemen in dit artikel. Ik zal er een paar belangrijke punten uitlichten. Je kunt het hele verhaal over Abraham lezen in het Bijbelboek Genesis, hoofdstukken 12-25. Verderop in de […]

Wat betekent het om een Christelijk huwelijk te hebben?

What does it mean to have a Christian marriage?

Een Christelijk huwelijk is een huwelijk dat is gesloten en dat functioneert volgens Bijbelse principes. Het is een huwelijk tussen één man en één vrouw (Genesis 2:24, Mattheüs 19:4-5). In een Christelijk huwelijk is er geen ruimte voor meerdere echtgenoten of echtgenotes. Ook een “huwelijk” tussen twee mannen of twee vrouwen is niet volgens de […]

Wat zegt de Bijbel over de kinderdoop?

What does the Bible say about infant baptism?

De Bijbel zegt niets over de kinderdoop. Ook zegt ze niets over volwassendoop van mensen die geboren zijn in een christelijke familie. Dus moest de kerk zelf een beslissing nemen over wat er moest gebeuren met kinderen van gelovigen: hen als kinderen dopen, of wachten tot ze opgegroeid zijn en kunnen getuigen van hun eigen […]

Waarom gaf God zoveel details over de stammen van Israël?

black-holy-bible-on-pulpit

Abraham was door God gekozen om de vader van een nieuwe natie te worden. God sloot een verbond met Abraham en beloofde dat Hij hem zou zegenen. Hij zou de vader van volken zijn en door hem zou de hele wereld gezegend worden (Genesis 12:1-3). Zijn zoon Izak had twee zonen: Ezau en Jakob. God […]