Zijn er goden naast God?

Are there any gods besides God?

In Exodus 20: 3 zegt God tegen de Israëlieten: “U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.” Dit betekent: je moet niets in je leven toestaan ​​de plaats in te nemen waar God recht op heeft: je totale toewijding en liefde moeten uitgaan naar Hem. Maak niets anders tot je god, of het nu […]

Verandert God (wel eens) van gedachten?

rechtvaardig heilig

De Heere is onveranderlijk in Zijn Wezen en in Zijn bedoelingen met deze wereld en met ons, mensen. Zijn scheppingsdoel staat Hem, ook na de zondeval, nog steeds voor ogen. Hij blijft de Schepper en Onderhouder van deze wereld. Hij zegt: “Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen.” (Jesaja 46:10) Daarom […]

Waarom is God soms zo stil in ons leven?

Why does God seem silent sometimes in our lives?a

God heeft ons manieren gegeven om met Hem te communiceren. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven, waarin Hij laat zien wat Zijn bedoeling is met ons leven. Door de Bijbel te lezen, erin te studeren en erover te mediteren kunnen we Gods wil ontdekken (2 Timotheüs 3:15-16). God heeft ons ook het gebed gegeven (Mattheüs […]

Welke religie aanbad Jezus?

De Bijbel zegt nooit expliciet wie Jezus aanbad, maar er staat wel dat Jezus God verheerlijkte (Johannes 17:1 en 4) wat nauw verwant is aan aanbidding. Uiteindelijk verdient Jezus, als God zelf, onze aanbidding (zie Mattheüs 2:2; Johannes 20:28). Niemand aanbidt een religie Over het algemeen aanbidt niemand een religie, maar leert een religie ons […]

Waarom schiep God de aarde?

Why did God create the earth?

Waarom schiep God de aarde en alles wat erin is? In het kort: Hij deed het voor Zijn eigen glorie. Laten we een aantal Bijbelteksten bezien die ons dit tonen: ‘Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, […]

“God is liefde.” Wat betekent dat?

God is love

De Bijbel zegt: “God is liefde” en vertelt ons hoe we kunnen weten dat dit waar is: “God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, […]