Wat is eeuwig leven… Wat is leven na de dood?

eternal-life

Veel mensen zijn bang voor het sterven. Veel mensen weten niet wat er gebeurt na hun overlijden. Andere mensen verdringen deze vragen door zich eenvoudig een “leven na de dood” voor te stellen waar ze zullen genieten van gezondheid, rijkdom, zonneschijn en vrede. Maar wat zegt de Bijbel over leven na de dood? En meer […]

Wat betekent het dat God almachtig is?

What does it mean that God is omnipotent?

God is almachtig, of om een moeilijker woord te gebruiken, alvermogend. In de Engelse taal wordt wel het woord ‘omnipotent’ gebruikt. Dat komt uit het Latijn en is een samentrekking van de woorden omni (al) en potens (vermogend). Maar wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen dat God almachtig is? Wat zegt de Bijbel over […]

Welke rol spelen onze eigen goede werken in ons eeuwig behoud?

What is the role of our own works in salvation?

In Efeze 2:8-9 lezen we: “Want uit genade bent u behouden, door het geloof; en dat niet uit uzelf, het is een gave van God: niet uit werken, opdat niemand zou roemen.” Kortom, we kunnen vaststellen dat we onze redding niet kunnen verdienen door iets wat wij doen, want redding is Gods geschenk aan iedereen […]

Wat leert Romeinen 8 vers 29 ons over de uitverkiezing?

Romeinen 8:29 zegt: “Want hen die Hij tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.” “Want hen die Hij tevoren gekend heeft.” Dit betekent niet alleen dat God van hen wist, want God […]

Hoe word ik een christen?

Hoe word ik een christen? In de Bijbel komt die vraag in verschillende bewoordingen aan de orde. In Handelingen 16:30-31 stelt een cipier Paul en Silas de vraag: “Heren, wat moet ik doen om zalig te worden?” Ze antwoordden: “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.” Een […]