Wat leert God ons in de brief aan de Filippenzen?

De brief van Paulus aan de gemeente te Filippi behoort tot zijn meest positief getoonzette geschriften. Er is geen spoor te vinden van verwijten zoals in de brieven aan de Galaten of aan de Korinthiërs. Integendeel, de hele brief ademt blijdschap en dankbaarheid. In dit artikel zullen we de inhoud en de lessen van deze […]

Wat kunnen we leren van het leven van Paulus?

Paul

Paulus is één van de belangrijkste personages in het Nieuwe Testament, na Jezus Christus. In het boek Handelingen lezen we veel over Paulus, en we hebben brieven aan verschillende gemeenten en personen die door hem geschreven zijn. Wie was deze man, en wat kunnen we leren van zijn levensverhaal? Historische achtergrond Paulus was een Jood […]

Wat leert God ons in de brief aan Efeze?

Het centrale thema van de brief aan Efeze is Christus die de hele schepping verzoend heeft met God en mensen van alle volken verenigd heeft in Zijn kerk. De brief bestaat uit twee hoofddelen: uitleg van de leer (hoofdstuk 1-3) en onderwijs over het leven (hoofdstuk 4-6). Groet (Efeze 1:1-2) De apostel Paulus wenst zijn […]

Wat leert God ons in de eerste brief aan Timotheüs?

Rond het jaar 66-67 voor Christus schreef de apostel Paulus zijn eerste brief aan Timotheüs, zodat die zou weten hoe hij zich moest gedragen in het ‘huis van God’, namelijk de Kerk van de levende God. Een poosje eerder had Paulus Timotheüs de zorg over de gemeente in Efeze toevertrouwd. Hij moest problemen die daar […]

Verschilt de boodschap van redding in de Evangeliën met die van de brieven van Paulus?

Dit is echt een belangrijke vraag om te stellen. Deze kwestie van het verschillend zijn van Jezus’ en Paulus’ onderwijs, wordt vaak aan de orde gesteld door moslims, die Paulus’ onderwijs afwijzen, vooral wanneer hij over Jezus spreekt als de eeuwige Zoon van God (zie bijv. Filippenzen 2:6-11; Colossenzen 1:15-20). Zijn er in de Bijbel […]