Waarom haatte God Ezau?

In Romeinen 9:13 schrijft Paulus, die Maleachi 1:3 aanhaalt: “Zoals er geschreven staat: ‘Jakob heb ik liefgehad, maar Ezau heb ik gehaat”. Waarom haatte God Ezau dan? Het korte antwoord is dat het ons niet wordt verteld, en daarom weten we het ook niet. Echter, Paulus’ punt in Romeinen 9:6-29 is dat God selecteert, of […]

Wat is waarheid?

When are names written in the Book of Life?

Op deze vraag geeft de Bijbel een drievoudig antwoord. Ten eerste zegt Jezus: ‘Ik ben de waarheid’ (Joh.14:6). Ten tweede zegt Jezus als Hij tot God de Vader bidt: ‘Uw woord is de waarheid’ (Joh. 17:17). Ten derde zegt Hij dat de Heilige Geest de Geest der waarheid is (Joh. 14:17). Als deze drie criteria […]

Hoe leerde Jezus gehoorzaamheid?

“Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.” (Hebreeën 5: 8) Als kinderen opgroeien, moeten ze gehoorzaamheid leren. Wanneer een kind zijn ouders en leraren niet leert respecteren, wordt hij onhandelbaar. Moest Jezus gehoorzaamheid leren? Op de een of andere manier is dit een vreemde gedachte. Was Hij […]

Hoe belangrijk zijn onze keuzes?

Onze keuzes

Zijn al onze goede keuzes in het leven het werk van de Heilige Geest en zijn al onze slechte keuzes in het leven het resultaat van onze gehechtheid aan de werken van het vlees? Ja. Dit geeft de glorie aan God, aan wie de glorie behoort, en de schuld aan ons, aan wie de schuld […]

Wat zegt de Bijbel over schuldbelijdenis en vergeving?

Belijden

Vergeving heeft alles te maken met schuld. Als iemand een ander slecht behandelt of kwaad doet, schaadt dat hun relatie en heeft diegene een schuld tegenover de benadeelde partij. Hij moet het verlies of de pijn die de andere persoon heeft geleden — bijvoorbeeld financieel of emotioneel — weer goed maken. Een schuldenaar vergeven betekent […]

Hoe moet ik mijn ouders gehoorzamen als ze het niet met elkaar eens zijn?

Hoe moet ik mijn ouders gehoorzamen als ze het niet met elkaar eens zijn

De Bijbel zegt in diverse teksten dat we onze ouders moeten eren en hen gehoorzamen. In Exodus 20:12, Leviticus 19:3 en ook in het Nieuwe Testament, in Efeze 6:2. Eer je ouders Kinderen moeten naar hun ouders luisteren (Spreuken 1:8; 6:20), en hun ouders niet te schande maken of verachten; de Bijbel zegt dat wie […]