Wie mag dopen?

Who is authorized to perform baptism?

Christus geeft Zijn volgelingen de duidelijke opdracht om zich te laten dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest (Matteüs 28:19). De vraag wie de doophandeling mag verrichten wordt niet in zoveel woorden beantwoord in het Nieuwe Testament. Maar dat betekent niet dat er geen antwoord op gegeven kan worden. […]

Wat zegt de Bijbel over de doop?

Category Baptism

De Bijbel geeft alle mensen in de wereld de opdracht: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen” (Handelingen 2:38). Het boek Handelingen laat zien dat iedereen die het goede nieuws gelooft, gedoopt […]

Wat gebeurt er in een kerkdienst?

What happens in a church service

Kerkdiensten zijn een normaal onderdeel van het christelijk leven. Overal ter wereld komen gelovigen regelmatig samen in lokale kerken. God droeg ons zelfs op om dat te doen – zie Hebreeën 10:25. Maar wat gebeurt er precies in een kerkdienst? Enkele standaard-onderdelen Er is veel variatie tussen kerkdiensten. Sommige zijn heel formeel en volgen een […]

Moeten alle christenen gedoopt worden?

Does every Christian needs to be baptised?

Moet elke wedergeboren christen gedoopt worden? Het korte antwoord is: “Ja – als je gelooft in Jezus, moet je gedoopt worden!” Luister naar wat Jezus zelf gezegd heeft: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van […]

Wat zegt de Bijbel over de kinderdoop?

What does the Bible say about infant baptism?

De Bijbel zegt niets over de kinderdoop. Ook zegt ze niets over volwassendoop van mensen die geboren zijn in een christelijke familie. Dus moest de kerk zelf een beslissing nemen over wat er moest gebeuren met kinderen van gelovigen: hen als kinderen dopen, of wachten tot ze opgegroeid zijn en kunnen getuigen van hun eigen […]

Wat is Epifanie?

What is Epiphany?

Het is bekend dat sinds de 4e eeuw christenen over de hele wereld het feest ‘Epifanie’ vieren. Voor sommige kerken is het een van de grootste feesten in het jaar. Wat wordt er dan gevierd? Epifanie komt van het Griekse woord dat ‘verschijning’ betekent. Afhankelijk van waar je in de wereld woont en tot welke […]