Stierf Jezus werkelijk aan het kruis?

De kruisiging van Jezus Christus is een extreem belangrijk element van het christelijk geloof. Christenen geloven dat Jezus, door aan het kruis te sterven, zondaars redde en eeuwig leven verdiende voor iedereen die in Hem gelooft. Moslims, echter, geloven totaal niet dat Jezus werd gekruisigd. Dus wie heeft er gelijk?

Islamitisch standpunt over de kruisiging

De Koran bevat een passage die duidelijk stelt dat Jezus niet werd gekruisigd. Soera An-Nisah zegt: “En omdat zij zeiden: Voorwaar, wij hebben de Messias gedood, Jezus, de zoon van Maria, de boodschapper van Allah. En zij hebben hem niet gedood, noch hebben zij hem gekruisigd, maar er is voor hen een ander gemaakt die op hem lijkt. En voorzeker, degenen die hierover van mening verschillen, verkeren in twijfel. Zij hebben er geen kennis van, behalve het volgen van de veronderstelling. En zij hebben hem zeker niet gedood. Integendeel, Allah verhief hem tot Zichzelf” (Soera An-Nisa, 4:157-158).

Zoals met veel Koranverzen wordt er heftig gediscussieerd over de exacte betekenis van deze passage. Sommigen interpreteren het zo dat iemand anders per ongeluk in Jezus’ plaats werd gekruisigd, terwijl anderen beweren dat het een goddelijke illusie was.

Moslims vereren Jezus als een belangrijke boodschapper van God, in belangrijkheid de tweede na Mohammed. Moslims beschouwen het als onvoorstelbaar dat God zou toestaan dat één van Zijn profeten zo’n vernederende en pijnlijke dood zou moeten ondergaan. Zij geloven, zoals de bovenstaande passage stelt, dat Jezus door God in de hemel werd opgenomen voordat de kruisiging kon plaatsvinden, waardoor Zijn eer werd bewaard en Hem een dergelijk lot werd bespaard.

De Bijbel over de kruisiging van Jezus

De Koran werd ongeveer 600 jaar na Jezus’ leven opgeschreven. Bevat ze betrouwbare informatie over Hem, of heeft de christelijke traditie gelijk? De christelijke Bijbel bevat vier evangeliën die het leven van Jezus beschrijven. Ze beschrijven allemaal hoe Jezus werd gekruisigd:

  • Mattheüs schrijft: “En toen zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen onder hen door het lot te werpen… Toen gingen ze zitten en waakten over Hem. En op Zijn hoofd plaatsten zij de aanklacht tegen Hem met de tekst: ‘Dit is Jezus, de Koning van de Joden’” (Mattheüs 27:35-37).
  • Marcus schrijft bijna dezelfde woorden in Marcus 15.
  • Lucas schrijft: “Twee anderen, die misdadigers waren, werden weggeleid om met Hem ter dood gebracht te worden. En toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem en de misdadigers, één aan Zijn rechterzijde en één aan Zijn linkerzijde” (Lucas 23:32-33).
  • De laatste evangelist, Johannes, schrijft tenslotte: “Zij namen Jezus mee en Hij ging naar buiten, Zijn eigen kruis dragend, naar de plaats die de Schedelplaats wordt genoemd, en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, één aan elke kant en Jezus in het midden” (Johannes 19:16b-18).

Wat is de waarheid?

De Bijbel en de Koran spreken elkaar dus tegen. Hebben de evangeliën, die binnen tientallen jaren na Jezus’ dood zijn geschreven door de discipelen van Jezus, gelijk of vertelt de Koran, die 600 jaar later is geschreven, de waarheid? Het is duidelijk dat christenen vanaf het begin geloofden dat Jezus aan het kruis stierf. Dat is onderdeel van de centrale boodschap van de Bijbel. Alle vroege kerkleiders preekten en schreven over Jezus’ kruisiging. Historisch gezien is er dus geen reden om te twijfelen aan de kruisiging van Jezus.

De Koran echter maakt aanspraak op een openbaring die de kruisiging ontkent. Ze beweert dat mensen dáchten dat Jezus werd gekruisigd, maar dat het in werkelijkheid iemand anders was, of iets anders. Dat is een interessante opvatting. De Koran levert geen enkel historisch bewijs dat Jezus niet werd gekruisigd. Het is duidelijk dat alle evangelieschrijvers en alle discipelen van Jezus schreven en predikten wat ze zagen gebeuren. Er is geen twijfel over dat alle Christenen goede redenen hebben om te geloven dat Jezus gekruisigd werd. Toch zou dit niet waar zijn, want God zou hen misleid hebben door een kruisiging voor te spiegelen die niet echt heeft plaatsgevonden.

Hoe kun je zo’n bewering beoordelen? De belangrijkste manier om dat te doen is om te onderzoeken of het waarschijnlijker is dat de Bijbel Gods openbaring aan de mens is, of dat de Koran dat is. Het is duidelijk dat ze het niet allebei kunnen zijn, omdat ze elkaar op dit cruciale punt tegenspreken. In dit artikel zullen we ons beperken tot een evaluatie van welke informatie over de kruisiging gezien kan worden als Gods openbaring: de versie van de Bijbelversie of die van de Koran?

Het probleem met de bewering van de Koran

Er is één grote, overduidelijke moeilijkheid met het verhaal van de Koran. Als het waar zou zijn, dan zouden we moeten aannemen dat God iedereen heeft laten geloven dat Jezus gekruisigd is, en dat Hij 600 jaar later pas aan Mohammed onthulde dat het zo niet gegaan is. Dus het christendom ontstond omdat mensen geloofden wat God hen liet zien, maar God sprak niet de waarheid tegen hen! Dat is natuurlijk een belachelijke aanname. Erger nog, zelfs als dat waar zou zijn, zouden moslims nooit zeker kunnen zijn van Gods openbaring, want wie weet zal Hij ooit onthullen dat Hij ook Mohammed niet de waarheid vertelde!

Christenen kunnen de bewering van de Koran niet serieus nemen, omdat zij geloven dat God niet liegt. De Bijbel zegt: “God is geen mens, dat Hij liegt” (Numeri 23:19).

Bovendien mist het standpunt van de meeste moslims logica. Zij beweren dat God Jezus’ eer bewaarde door Hem van de kruisiging te redden. Maar als 600 jaar lang niemand wist dat God Hem redde, dan werd Jezus’ eer helemaal niet bewaard.

Een even belangrijke reden om de bewering van de Koran te verwerpen is dat de kruisiging van Jezus niet slechts een tragisch einde van Zijn levensverhaal is. Nee, de Bijbel leert duidelijk dat Zijn hele leven bedoeld was om tot de kruisiging te leiden. Zelfs voordat Jezus werd geboren, waren er al profetieën over de kruisiging, bijvoorbeeld in Psalm 22 en in Jesaja 53:5: “Hij werd om onze overtredingen doorboord”. Jezus zelf voorspelde dat Hij gedood zou worden: “De Mensenzoon moet vele dingen lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood worden” (Lucas 9:22).

Dus in plaats van oneer spreekt de Bijbel over Jezus’ kruisiging als Zijn eer. “Zoals Mozes de slang [op een paal] in de woestijn omhoog geheven heeft, zo moet de Mensenzoon omhoog geheven worden, opdat iedereen die gelooft in Hem eeuwig leven heeft” (Johannes 3:14-15, vergelijk Numeri 21:9).

De afwijzing in de Koran van de kruisiging van Jezus is gebaseerd op een gebrek aan begrip. Er is geen gebrek aan eer in Jezus’ dood aan het kruis. Het is Zijn hoogste eer dat Hij aan het kruis stierf, want op die manier droeg Hij de zonde van de wereld. Iedereen die in Hem gelooft, zal eeuwig leven ontvangen. Daarom is het ontkennen van de kruisiging van Jezus het gevaarlijkste wat je kunt doen. Het snijdt je af van het eeuwige leven.

Deel artikel