Spreekt het Oude Testament over de komst van Christus?

venida

Hier is iets verbazingwekkends aan de Bijbel: hoewel het eerste deel van de Bijbel (het “Oude Testament”) honderden jaren voor de geboorte van Jezus is geschreven, bevat het toch veel gedetailleerde en nauwkeurige voorspellingen over Jezus!

Samenvatting

Jezus vatte de boodschap van het Oude Testament zo samen: ”Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem”“Heilige“ niet zou laten vergaan (Psalm 16:10; vergelijk Handelingen 2:24-32). Een andere schrijver uit het Oude Testament die de dood en opstanding van Jezus voorzag, was de profeet Jesaja. Hij legde uit dat Gods dienaar zou lijden voor de zonden van Gods volk en dan weer tot leven zou komen (Jesaja 53; vergelijk 1 Petrus 2:24), en dat dit goede nieuws van de verlossing zich buiten Israël zou verspreiden ”tot aan de uiteinden van de aarde” (Jesaja 49:6; vergelijk Lukas 2:32)! Andere voorspellingen uit het Oude Testament over Jezus Christus omvatten Zijn voorouders (Genesis 49:10; 2 Samuël 7:12-16), Maria’s wonderbaarlijke zwangerschap en Jezus’ geboorte (Jesaja 7:14), de tijd en plaats waar Hij ter wereld zou komen (Daniël 2:36-45; Micha 5:2), Zijn wonderen (Jesaja 35:4-6), Zijn begrafenis (Jesaja 53:9), Zijn hemelvaart (Daniël 7:13-14), en nog veel, veel meer.

Veel te precies

Het is duidelijk dat de profeten veel te nauwkeurig waren om alleen maar gegokt te hebben! Op de een of andere manier wisten ze al deze details over Jezus al voordat Hij geboren was. Maar hoe? Het Nieuwe Testament geeft ons het antwoord: zoals de profeten schreven, gaf God zelf hen een bijzonder, bovennatuurlijk inzicht in de toekomst (1 Petrus 1:10-12; 2 Petrus 1:20-21). Daarom noemen we de Bijbel “Het Woord van God” (Jesaja 40:8; 1 Petrus 1:23-25).

Nog niet uitgekomen

Er zijn echter enkele voorspellingen in de Bijbel die nog niet zijn uitgekomen. De Bijbel vertelt ons dat Jezus aan het einde van de geschiedenis voor een tweede keer naar de aarde zal terugkeren om over ons te oordelen (Openbaring 20:11-15). De Bijbel is duidelijk dat we het allemaal verdienen om veroordeeld te worden voor onze zonden (Efeziërs 2:1-3), en dat op de Dag des Oordeels de enige mensen die gered zullen worden degenen zijn die een levend geloof hebben in Jezus Christus, de Zoon van God (Johannes 14:6; Handelingen 4:12).

Het is verstandig om ons vertrouwen te stellen in Jezus, de Zoon van God, en om de Bijbel, het Woord van God, te geloven en te gehoorzamen. Want omdat de Bijbel gelijk had over de eerste komst van Jezus, kunnen we er zeker van zijn dat het ook gelijk zal hebben over Zijn tweede komst.

Deel artikel