Nehemia pleitte op Gods verbondstrouw

“Ik zei: Och, HEERE, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen. Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar…” (Nehemia 1:5-6)

De Heere God is groter dan wij ons kunnen voorstellen. Wij kunnen Hem nooit volledig kennen en begrijpen. Maar Hij heeft Zichzelf wel bekend gemaakt aan mensen. Hij heeft Zich bijvoorbeeld aan Mozes geopenbaard als “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt…” (Exodus 34:6-7).
Verderop in het verhaal over Mozes en Israël lezen we hoe het volk zwaar had gezondigd. God wilde hen daarvoor straffen door het hele volk uit te roeien. Maar Mozes sprong voor hen in de bres door de Heere God te herinneren aan Zijn eigen woorden over geduld, goedertierenheid en vergeving (Numeri 14:17-18). En de Heere luisterde daarnaar!
Op een zelfde manier baden bijvoorbeeld Daniël en Nehemia. Ze begonnen hun gebeden met het benoemen van Gods verbondstrouw. Dat was de vaste basis waarop ze konden pleiten voor hun volk, wat er ook gebeurd was.
Je gebeden baseren op Gods karakter zoals Hij Zichzelf bekend gemaakt heeft, is een krachtig middel om je gebed in lijn te brengen met Gods wil! Doe jij dat ook? Hoe breng je dat onder woorden?

Deel artikel