Moeten wij bidden tot Maria?

De Bijbel zegt dat er maar Eén is tot wie je je gebed moet richten, en dat is God.

Een belangrijke rol

Maria, de moeder van Jezus, speelde een belangrijke rol in Gods heilsplan. Haar rol was om Jezus in de wereld te brengen. De evangelieschrijver Lukas heeft voor ons vastgelegd wat de engel Gabriël over haar rol heeft verteld: ‘Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen’ (Lukas 1:31-33).

Van geboorte tot na de kruisiging

Maria bad tot God zoals ieder ander mens. Maria was een goede, liefhebbende moeder voor Jezus, vanaf het moment van Zijn geboorte tot na Zijn kruisiging en opstanding. In Handelingen 1:14 lezen we: ‘Ze kwamen allemaal voortdurend samen in gebed, samen met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.‘ Maria bad tot God, evenals ieder ander mens. Op de Pinksterdag was Maria daar met de andere discipelen, toen dit gebeurde: ‘Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken‘ (Handelingen 2:2-4).

Jezus bemiddelt voor ons

Maria was een liefhebbende moeder en een trouwe discipel van Jezus. Maar Maria is niet goddelijk. We moeten niet tot haar bidden en zij heeft ons dat ook nooit gevraagd. Jezus daarentegen heeft ons gevraagd om tot Hem te bidden: ‘En wat u ook vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden’ (Johannes 14:13-14). Jezus bemiddelt voor ons en niet Maria: ‘Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten’ (Hebreeën 7:25).

Alleen door Christus

In Timotheüs 2:5-6 wordt heel duidelijk gezegd dat alleen Jezus onze gebeden bij God kan brengen: ‘Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen.‘ Hij stierf voor onze zonden en alleen door Hem hebben wij toegang tot God.

Alleen voor God

In het gebod dat God gaf, zegt Hij: “U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want Ik, de Heere , uw God, ben een na-ijverig God……’ (Exodus 20:4-5). ‘Na-ijverig’ betekent hier dat God wat Hem toebehoort, niet aan een ander zal geven. Wij aanbidden God en niemand anders.

Deel artikel