Moeten Christenen vrezen voor satan?

Should Christians fear Satan?

Het korte antwoord: nee. Maar het is belangrijk dat we begrijpen waarom! Het is niet genoeg om gewoon tegen iemand te zeggen “Oh, je hoeft niet bang voor de duivel te zijn.” We moeten weten wat Gods Woord eigenlijk zegt.

Satan is een verslagen vijand

Toen Jezus stierf aan het kruis en weer opstond, versloeg Hij degene die macht heeft over de dood, dat is satan (Hebreeën 2:14). Jezus vervulde wat God in de tuin van Eden tegen de slang had gezegd in Genesis 3:15 — “En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult het de hiel vermorzelen.” Satan meende dat Jezus’ kruisdood betekende dat hij Gods belofte had tegengewerkt. Maar dat was niet zo. Jezus stond overwinnend op op de derde dag! Het nageslacht van de vrouw had werkelijk de kop van de slang vermorzeld. Leeft satan nog steeds in de tegenwoordige wereld? Ja, zeker. De apostel Paulus zegt dat Satan de “god van deze eeuw” is in 2 Korinthe 4:4. Maar, de duivel is dodelijk gewond; hij zal uiteindelijk niet overleven. Er is een geweldige belofte in Romeinen 16:20 die zegt, “De God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u.” Dit verwijst uiteindelijk naar de dag dat de duivel in de poel van vuur en zwavel geworpen zal worden, na de tweede komst van onze Heere Jezus Christus (Openbaring 20:10).

Wat betekent dat voor nu?

We hoeven niet in vrees voor de duivel te leven, maar we moeten ook niet onwetend zijn over zijn gedachten (2 Korinthe 2:11). Als goede soldaten moeten we onze vijand kennen. 1 Petrus 5:8 zegt ons nuchter te zijn; “en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.” De Bijbel zegt ook dat satan zelf zich voordoet als een engel van het licht (2 Korinthe 11:14). Hij zal niet altijd komen met angst door intimidatie. Vaak komt hij met halve waarheden en dingen die op het eerste gezicht goed lijken. Maar in werkelijkheid zijn ze slecht en gevaarlijk voor ons. Broers en zussen, we hoeven niet bang te zijn, maar we moeten wel wijs zijn (Romeinen 16:19).

Doe de hele wapenrusting van God aan

Als je Christen bent, moet je bekend raken met Efeze 6:10-17:

“Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daar om de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met de bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.”

Er is altijd een strijd tussen goed en kwaad gaande in de geestelijke wereld. We hebben geen schijn van kans als we niet de wapenrusting gebruiken die God ons geeft. Bovendien zegt Jakobus 4:7 dat de duivel van ons zal wegvluchten als we weerstand aan hem bieden. We verzetten ons tegen hem, als we ons onderwerpen aan God.

Zit jij in het verliezende team?

Vriend, als jij geen Christen bent, begrijp dan alsjeblieft dat jij vecht voor een verliezend team. Uiteindelijk zal jouw lot hetzelfde zijn als satans lot, als je geen spijt hebt van je zonden en gaat vertrouwen op Jezus (Openbaring 20:15). Als je steeds in angst voor de dood leeft, keer dan terug naar de Ene die de dood overwon! Hij zal je leven bevrijden uit het macht van de duisternis en zal je overzetten in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, in het licht (Kolossenzen 1:12-14).

Deel artikel