Moeten christenen in militaire dienst?

Should a Christian join the military?

Door de eeuwen hebben christenen met deze kwestie geworsteld. Vandaag de dag zullen christenen deze vraag verschillend beantwoorden. Wat wel aangeeft dat het hier niet een eenvoudige kwestie betreft.

Is het goed om in militaire dienst te gaan?

In vroeger tijden konden christenen er vaak niet vrijwillig voor kiezen wel of niet in dienst te gaan; ze werden ertoe gedwongen. Het is een zegen dat je vandaag wel die vrije keuze hebt. Gelukkig geeft onze regering je wel de vrije keuze om wel of niet in dienst te gaan.

Oorlog in het Oude Testament

In het Oude Testament vinden we veel voorbeelden van het feit dat God oorlogen tegen andere volken goedkeurt. Abraham, de vader van alle gelovigen (Romeinen 4:11-12), voerde oorlog om Lot te redden (Genesis 14:13-16). Mozes had de leiding in de oorlog tegen de Amalekieten (Exodus 17). Jozua voerde oorlog tegen Jericho (Jozua 6). David, de man naar Gods hart, vocht tegen Goliath en tegen de Filistijnen (1 en 2 Samuël). Dienst in het leger werd dus niet ontmoedigd, maar aangemoedigd. Omdat God zijn volk Israël leidde, was een dergelijke heilige oorlog gerechtvaardigd. Het doel was de volken, die in Gods ogen zeer goddeloos en boosaardig waren, uit het Beloofde Land te verwijderen.

Oorlog in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament maakt God duidelijk dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is. Sinds die tijd hebben oorlogen tussen naties onderling niet dezelfde Goddelijke goedkeuring als in het Oude Testament. De echte strijd, een geestelijke strijd, vindt plaats in de hemelse gewesten. In de hof van Gethsemané kreeg Petrus van Jezus te horen dat hij zijn zwaard terug op zijn plaats moest brengen. Hiermee wilde Jezus duidelijk maken dat het Koninkrijk van God zich niet bedient van wereldse middelen (Johannes 18:11).

Paulus schrijft dat onze strijd niet is tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten in de hemelse gewesten, en dat met behulp van de wapenrusting van God (Efeze 6:10-18). Een christen voert een geestelijke strijd door de ander lief te hebben, door te bidden en in de waarheid te blijven, door de waarheid van Christus te kennen en toe te passen en door discipelen te maken onder alle volken.
Deze geestelijke strijd wordt verder beschreven in het Bijbelboek Openbaring. Daar zien we  dat overwinningen plaatsvinden wanneer christenen het evangelie gehoorzamen.

Veroordeelt het Nieuwe Testament militaire dienst?

Nee, Jezus heeft Zijn discipelen of anderen nooit expliciet gezegd dat militaire dienst slecht is. Als Hij in Mattheüs 5 zegt dat ze hun vijanden moeten liefhebben, doelt Hij daarmee op mensen die zich vijandig opstellen tegenover het geloof; het gaat hier niet over de strijd van het ene land tegen het andere. Toen Jezus eens een soldaat ontmoette, prees hij de man om zijn geloof, maar zei niet dat hij het leger moest verlaten (Lukas 7). Evenmin veroordeelde Hij de man vanwege zijn dienst als militair. En ook Petrus sprak geen oordeel uit over een andere militair, Cornelius (Handelingen 10). Evenals elke andere roeping is militaire dienst een algemeen bekende en gerespecteerde vorm van werkgelegenheid.

Verenigbaar met het christelijk geloof

De Bijbel is er duidelijk over dat militaire dienst verenigbaar is met geloof. Er zijn legitieme redenen om in militaire dienst te gaan, met name om onschuldigen te beschermen, gerechtigheid te bevorderen en agressieve, kwaadaardige volken in bedwang te houden (en eventueel te bestraffen). Als iemand echter kan kiezen tussen wel of niet in dienst gaan, moet zorgvuldig worden gekeken naar de doelstellingen die een land met haar militaire apparaat voor ogen heeft. Uiteindelijk kan dan een beslissing genomen worden op basis van iemands geweten. De soldaat-in-spé moet biddend tot zijn beslissing komen en daarbij eventueel raad vragen aan een oudere broeder in Christus of aan een pastor.

Vragen en overwegingen

Als je overweegt in militaire dienst te gaan, kunnen de volgende vragen en overwegingen van nut zijn:

  1. Hanteert de overheid het militaire apparaat voor goede (defensieve) doeleinden en om het kwaad te bestraffen?
    Regeringen zijn door God ingesteld om het goede voor hun onderdanen te bevorderen en het kwaad te bestraffen (Romeinen 13:1-5). Als je weet dat de regering van je land verkeerde doelstellingen hanteert, moet je ernstig overwegen je niet beschikbaar te stellen om haar verkeerde doelstellingen uit te voeren.
  2. Heeft het leger van je eigen land een defensieve of offensieve functie? Als het een defensieve functie betreft, dan is er Bijbels gezien geen bezwaar tegen het dienstnemen als militair. Maar als het militaire apparaat wordt ingezet om oorlog te voeren, dan rijzen er vanuit Bijbels standpunt zeker bedenkingen tegen het dienstnemen. Daarbij is het goed je af te vragen wat in geval van oorlog overgave aan een agressief land zou betekenen.

Als militair optreden een middel is om onschuldigen of hulpelozen te verdedigen, dan is dat zeker een waardevolle bezigheid.

Moge de Heer je zegenen bij het zoeken van Zijn wil door gebed, raad van andere gelovigen en het bestuderen van Zijn Woord. Wat je beslissing ook mag zijn – moge de Heer je beschermen en zegenen (Psalm 91).

Deel artikel