Moeten alle christenen gedoopt worden?

Does every Christian needs to be baptised?

Moet elke wedergeboren christen gedoopt worden? Het korte antwoord is: “Ja – als je gelooft in Jezus, moet je gedoopt worden!” Luister naar wat Jezus zelf gezegd heeft:

“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen” (Mattheüs 28:18-20).

Beperkt Jezus Zijn opdracht om Zijn discipelen te dopen tot een bepaalde plaats, ras of tijd? Nee: de doop is voor discipelen van “alle volken”, van de eerste eeuw tot “de voleinding van de wereld”.

De doop in Handelingen

Het duurde niet lang totdat de eerste christenen Jezus’ opdracht gehoorzaamden! Misschien verbaast het je om te zien hoe snel nieuwe christenen in het boek Handelingen gedoopt werden nadat zij tot geloof kwamen. Bijvoorbeeld:

  • “Zij nu die zijn [Petrus’] woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd” (Handelingen 2:41).
  • “Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook en hij werd gedoopt” (Handelingen 8:12-13).
  • “En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? … En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem” (Handelingen 8:36-38).
  • “En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt” (Handelingen 9:18).
  • “En de Heere opende haar [Lydia’s] hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En zij werd gedoopt, en haar huisgenoten” (Handelingen 16:14-15).
  • “En de cipier nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen, en hij werd onmiddellijk gedoopt, en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was” (Handelingen 16:33-34).

De rest van het Nieuwe Testament vertelt ons ook dat alle ware christenen gedoopt moeten worden: zie bijvoorbeeld Romeinen 6:3-4, 1 Korinthe 1:13 & 12:13, Galaten 3:27 en Kolossenzen 2:12.

De doop en onze redding

Natuurlijk is de doop niet nodig om gered te worden – de Bijbel zegt duidelijk dat we alleen gered worden uit genade door geloof (Efeze 2:8-9). Wij worden gered doordat Jezus stierf voor ons, zondaars (1 Petrus 3:18). Het verhaal van de dief aan het kruis herinnert ons hieraan (zie Lukas 23:39-42).
Als je echter God wilt gehoorzamen, is de doop wel noodzakelijk. Onze Redder en Heer heeft immers bevolen dat al Zijn discipelen gedoopt moeten worden als een teken van de redding die Hij aan ons allen heeft gegeven.

Ben jij een christen, maar ben je nog niet gedoopt? Vertel dat dan aan je kerk en maak een afspraak om daar verandering in te brengen!

Deel artikel