Wat zegt de Bijbel over schuldbelijdenis en vergeving?

Belijden

Vergeving heeft alles te maken met schuld. Als iemand een ander slecht behandelt of kwaad doet, schaadt dat hun relatie en heeft diegene een schuld tegenover de benadeelde partij. Hij moet het verlies of de pijn die de andere persoon heeft geleden — bijvoorbeeld financieel of emotioneel — weer goed maken.
Een schuldenaar vergeven betekent dat je het recht op deze compensatie opgeeft, alle negatieve gevoelens tegenover deze persoon loslaat en de relatie zo mogelijk probeert te herstellen.

Jezus geeft een prachtig voorbeeld van vergeving in een verhaal over een vader en zoon, in Lukas 15:11-32. De zoon heeft zijn vader diep gekwetst en beledigd door zijn deel van de erfenis op te eisen, naar een ver land te vertrekken en zijn geld daar te verspillen. De vader heeft de hoop al opgegeven om zijn zoon ooit nog terug te zien. Maar als de zoon uiteindelijk in de problemen zit en beseft wat hij gedaan heeft, gaat hij terug naar huis. De vader wijst hem niet af, maar verwelkomt hem met een omhelzing en een feestmaal. Hij vergeeft zijn zoon van harte.

Wij staan schuldig tegenover God

De Bijbel zegt dat ieder mens een schuld heeft tegenover de Heere God. Omdat God ons heeft geschapen als goede en rechtvaardige mensen wiens levensdoel het was om Hem te verheerlijken, heeft Hij het volste recht op onze volmaakte toewijding. Maar omdat de eerste mensen besloten hun Schepper ongehoorzaam te zijn, werden ze zondig — en al hun nakomelingen ook. “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23). We zijn allemaal aangetast door de zonde; we geven God niet de eer die Hij waard is en we overtreden voortdurend Zijn gebod om God lief te hebben boven alles en andere mensen als onszelf. Dat maakt ons schuldig. Het verstoort onze relatie met God.

God wil ons vergeven

Omdat God rechtvaardig is, zal Hij onze zonde niet zomaar goedpraten of vergeten. De enige manier om de relatie tussen de mens en God te herstellen, is door de schuld uit de weg te ruimen. Maar geen mens is daartoe in staat.
We kunnen vergeving niet “afkopen” met geld, offers of wat dan ook. De hele aarde behoort God al toe; Hij heeft niets van ons nodig.
We kunnen niet voor onze zonde compenseren door extra rechtvaardig te leven. De profeet Jesaja zegt dat zelfs onze goede daden niet zuiver zijn (Jesaja 64:6). We maken het alleen maar erger door voortdurend tekort te schieten tegenover Gods rechtvaardige standaard. Dat wordt bevestigd door de apostel Paulus Romeinen 3:20, waar hij zegt dat geen mens gerechtvaardigd zal worden door werken van de wet. De wet laat ons juist zien hoe zondig we eigenlijk zijn. Wij zijn niet in staat onze relatie met God te herstellen.

De Heere weet dat wij het niet weer goed kunnen maken. Maar Hij wil niet dat mensen verloren gaan, en daarom biedt Hij Zelf een oplossing aan. God de Zoon was bereid de schuld van de zonde op Zich te nemen en de losprijs te betalen door in onze plaats te sterven. Hij vergoot Zijn bloed voor velen tot vergeving van zonden (Mattheüs 26:28).
Jezus’ offer was de enige en volmaakte oplossing voor het probleem van de menselijke zonde. “Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats”, zegt Hebreeën 9:22, en alleen een volmaakt offer zou voldoen. Daarom werd God de Zoon mens om Zijn bloed te geven voor zondaars.

Hoe kunnen we vergeving ontvangen?

Jezus heeft onze schuld afbetaald. Het enige dat wij hoeven te doen, is onze zonde belijden (met andere woorden: onze misstappen bekennen / opbiechten / toegeven dat we fout zitten) en oprecht sorry zeggen. Als we dat doen, wil God ons vergeving schenken en de relatie herstellen. Hij is als de vader uit het verhaal in Lukas 15. Hij vergeeft ons graag! De Bijbel zegt dat er “blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert” (Lukas 15:7).

Wat als ik opnieuw zondig?

Vergeving vragen en ontvangen is geen eenmalige gebeurtenis. Zolang we op deze aarde leven, blijven we helaas steeds weer in zonde vallen. De Bijbel is daar heel realistisch over: “Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons” (1 Johannes 1:8). Maar het volgende vers laat zien dat onze zonde niet tussen ons en God in hoeft komen te staan: “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9). Belijden van zonden geeft vrijheid. God wil ons vergeven als wij berouw hebben van onze verkeerde levensstijl en onze zonden.

Moeten alle zonden beleden worden om vergeven te kunnen worden?

Bovenstaande verzen werpen de vraag op: zal God mij vergeven als ik sterf, voordat ik een bepaalde zonde beleden heb? Of ga ik dan verloren omdat ik nog onvergeven zonden heb? Nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. Niemand kan elke zonde belijden die hij ooit gedaan heeft. We vergeten veel zonden maar al te gemakkelijk. Slechts als we bewust bepaalde zonden niet willen belijden omdat we met deze zonden door willen gaan, werpt dat een hindernis op voor vergeving. Dan komt het tussen ons en God in te staan.

Relatie met God

Hieronder vind je een aantal Bijbelteksten die aangeven dat er iets fundamenteels is veranderd als je tot geloof komt en God voor het eerst om vergeving hebt gevraagd:

  • God adopteert jou als zijn kind: “Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd” (1 Johannes 3:1).
  • Je was vroeger duisternis, maar nu ben je licht: “Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere” (Efeziërs 5:8).
  • Je was geestelijk dood, maar God heeft je levend gemaakt. “Maar God, heeft ons … ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt” (Efeziërs 2:4-5).
  • Je bent een lid van de kerk geworden, wat het lichaam van Christus is: “Samen bent u namelijk het lichaam van Christus” (1 Korinthiërs 12:27).
  • Voor al je zonden heb je vergeving ontvangen: “Dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam” (Handelingen 10:43).
  • Je bent Gods bezit met een speciale positie: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte” (1 Petrus 2:9).
  • Als ‘schaap’ onder de zorg van de Goede Herder heb je voor eeuwig een veilige positie: “En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken” (Johannes 10:28).

Verandert dit alles wanneer we zondigen als gelovige? Nee, het blijft nog steeds waar. Verandert het als we die zonde niet belijden voordat we sterven? Nee, het blijft nog steeds waar. Dit zijn allemaal onvoorwaardelijke beloften voor Gods kinderen en beschrijvingen van hun positie in Gods ogen.

Zonden belijden

Onze positie als kind van God is niet veranderd doordat we zondigen. Maar de relatie is veranderd. Een kind kan iets doen om zijn ouders boos of verdrietig te maken. Maar dat betekent niet dat hij hun kind niet meer is. Toch moet hij schuld bekennen en zijn leven verbeteren om de relatie met zijn ouders te herstellen. Hetzelfde geldt voor Gods kinderen. Gods liefde voor jou is niet veranderd. Je hebt je redding niet verloren door te zondigen. Maar om weer dicht bij God te zijn, om de relatie te herstellen, moet je je zonden belijden en Zijn vergeving ontvangen.
Bovendien, als je je bewust bent van een bepaalde zonde, waarom zou je dan wachten om die aan God te belijden? Lees Psalm 32 maar eens, dan zie je hoeveel narigheid David ervoer zo lang hij zijn zonde met Bathseba niet wilde belijden. We worden opgeroepen om onze zonde te belijden en ermee te breken.

Vreugdevol leven

Als je een gelovige bent en onbeleden zonden hebt als je sterft, ga je niet naar de hel. Maar waarom zou je deze zonden onbeleden laten? Wacht niet om ze te belijden! Bekennen van je zonden en het ontvangen van Gods vergeving zal je helpen om elke dag van je leven vreugdevol met de Heere te wandelen.

Deel artikel