Moet de kerk bij sociale kwesties betrokken worden?

Demonstration

God is de Schepper van deze wereld. Door de zonde heeft satan beslag op deze wereld gelegd. Vandaar dat er veel niet in overeenstemming is met Gods oorspronkelijke plan met deze wereld. “Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe” (Romeinen 8:22). ‘Barensnood’ wijst op het nieuwe leven en de nieuwe aarde die God gaat scheppen voor allen die in Hem geloven.

God is geïnteresseerd in de hele schepping

In Romeinen 8 lezen we dat God niet alleen in onze ziel is geïnteresseerd, maar in heel de schepping. “De schepping zelf zal bevrijd worden” (Romeinen 8:21). Als God geïnteresseerd is in de problemen van deze wereld en ernaar verlangt dat ze worden opgelost, moet dat zeker ook voor ons gelden. Jezus is ons voorbeeld. Hij genas de zieken. Hij bewees eer aan vreemdelingen en aan vrouwen op een manier die niet gebruikelijk was in die cultuur. Jezus had heel wat te zeggen over hoe we met ons geld moeten omgaan. Hij zei tegen ons “nodig armen, verminkten, kreupelen en blinden uit bij uw feestmaaltijd” (Lukas 14:13).

Maar in hetzelfde hoofdstuk, Romeinen 8, lezen we ook dat de uiteindelijke oplossing voor de problemen aangaande de schepping Gods werk is. Die oplossing ligt erin dat mensen deel gaan uitmaken van Zijn familie: “Het openbaar worden van de kinderen van God” (Romeinen 8:19). Jezus toonde in Zijn leven liefde voor armen, zieken, en voor mensen met problemen. Maar in de allereerste plaats schonk Hij aandacht aan het geestelijk leven. Toen een lamme man genezing zocht, richtte Hij zich eerst op het allerbelangrijkste probleem en zei: “Zoon, uw zonden zijn u vergeven” (Markus 2:5). Wij moeten Jezus’ voorbeeld volgen en mensen helpen. Daarbij moeten we nooit vergeten dat aandacht voor hun geestelijke problemen het allerbelangrijkste is.

Speciale taak

Als de vraag wordt gesteld of de kerk zich met maatschappelijke problemen moet bemoeien, hangt het antwoord af van wat we met ‘de kerk’ bedoelen. Als we daarmee ‘alle christenen’ bedoelen, is het antwoord ja. Evenals Jezus moeten we voor mensen zorgen, ons bekommeren over hun problemen en hulp bieden voor zover dat mogelijk is. Maar als we de kerk als instituut beschouwen is het antwoord iets moeilijker. Kerkelijke leiders moeten zich niet focussen op sociaal werk, maar “volharden in gebed en de bediening van het Woord” (Handelingen 6:4). Anderen krijgen de speciale taak om de armen in de kerk bij te staan (Handelingen 6:3).

Maar, in het Nieuwe Testament lezen we nergens dat de kerk als instituut betrokken werd bij sociaal werk buiten de kerk. Volgens het Nieuwe Testament is het vanzelfsprekend dat alle christenen worden betrokken bij sociaal werk. De kerk draagt zorg voor de armen in haar midden en leert haar leden de naaste lief te hebben als zichzelf en dat ook dagelijks in praktijk te brengen.

Gods visie laten zien

De kerk als instituut moet steeds het juiste midden zoeken ten opzichte van sociaal werk. Zij kan er zodanig bij betrokken raken dat het evangelie op de achtergrond komt, maar omgekeerd kan het geestelijke leven zo worden benadrukt dat er niets meer gezegd wordt over hoe wij op deze aarde moeten leven. De kerk is geroepen om ons te leren hoe we moeten leven en daar staat de Bijbel vol van. En ook over Gods visie op deze wereld. De kerk echter moet zo verstandig zijn zich niet te verbinden aan specifiek beleid om die visie te bereiken. Dan is de kerk politiek bezig. Dan is er het gevaar zich te vergissen, of voorstander te zijn van één bepaald beleid terwijl een andere koers dezelfde resultaten zou kunnen bereiken. Dat moet worden vermeden, want de kerk moet zich focussen op de verkondiging van het Evangelie van Christus.
De kerk mag mensen geen enkele reden geven om een afkeer te krijgen van de kerk, anders dan dat deze mensen het Evangelie niet accepteren.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen dat kerken zich wel moeten uitspreken over sociale problemen. Bijvoorbeeld in het geval de maatschappij iets tolereert wat duidelijk immoreel is. Al in de tweede eeuw sprak de kerk zich uit tegen abortus, en dat doet ze nog steeds. Soms is de kerk het enige krachtige instituut dat haar stem kan verheffen tegen een dictatoriale en corrupte regering. Kerken hebben een belangrijke rol gespeeld in de val van de Muur in Duitsland. In Afrikaanse landen is of was de kerk het enige instituut dat mensen uit de armoede haalde.

In de Bijbel kunnen we hiervoor geen opdracht voor de kerk vinden. Maar door de loop van de geschiedenis is dat zo ontstaan. In dit alles herkennen we de leiding van de Heilige Geest. De kerk heeft de voortdurende leiding van de Heilige Geest nodig. Zo kan zij te weten komen wanneer God ons roept om betrokken te worden bij sociaal werk. Daarbij moeten we ons focussen op de primaire roeping van de kerk, namelijk de verkondiging van Gods Woord.

Deel artikel