Bijbelwoord.nl
macht over de wereld

Welke macht heeft de duivel?

Hoeveel macht heeft de duivel? Speelt hij een belangrijke rol in het evenwicht tussen licht en donker, goed en kwaad?

Wie heeft macht over de wereld?

De Bijbel laat zien dat er geen evenwicht is tussen goed en kwaad. God heeft de wereld goed geschapen (zie Genesis 1 en 2). Door de zonde van de mens is de wereld echter in de greep van satan gevallen. Jezus noemt hem dan ook de ‘heerser van deze wereld’ (Johannes 12:31). Dat is niet zomaar afgelopen met de komst van de Here Jezus. Zelfs nadat Jezus naar de hemel opgestegen is, schrijft Johannes dat ‘de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is’ (1 Johannes 5:19, NBV). Tegelijkertijd echter weten we dat Jezus zei: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde” (Mattheüs 28:18).

Hoe kunnen die twee dingen allebei waar zijn? Johannes bedoelt met de ‘wereld’ de mensen die Jezus niet kennen. Als we geloven in Jezus als onze Redder, zijn we dus in die zin niet in de wereld, en niet in de macht van de satan.

De satan is verslagen

Door Zijn dood heeft Jezus degene die de macht over de dood had, satan, tenietgedaan en alle gelovigen verlost van hun angst voor de dood (Hebreeën 2:14-15). Dat Jezus zegt dat Hij alle macht heeft, laat zien dat alles wat de satan in deze wereld nog uithaalt, slechts het tegenspartelen van een machteloze rebel is. Zijn eind staat vast: “En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen” (Openbaring 20:10). Daar zal hij dag en nacht
gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Gods plan staat vast

De zonde heeft al het goede in deze wereld aangetast. Het lijkt er wel op dat er een evenwicht is tussen goed en kwaad, God en de duivel. Maar de Bijbel laat zien dat dat niet zo is. Het is de Here God nooit uit de hand gelopen. “Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend”, staat er in Handelingen 15:18. En Efeze 1:4 voegt eraan toe dat ”Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft.” Gods plan, inclusief de uiteindelijke nederlaag van en straf voor de duivel, staat van eeuwigheid vast.

Hij nodigt ons uit nu al aan Zijn kant te komen staan!

 

Lees ook eens: Hoe kan een christen volharden in de strijd?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Volg ons

Welke macht heeft de duivel?