Liefde als opdracht

“Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.” (Johannes 15:12)

Jezus geeft Zijn discipelen een gebod om in Zijn liefde te blijven.
Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijf in Mijn liefde.

Hoe kunnen zij in Zijn liefde blijven? Wel, zegt Jezus;
Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.

Het gebod van deze liefde geeft vrede en volkomen blijdschap.
Jezus zegt; Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.

Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Met deze woorden tekent Jezus Zijn volmaakte liefde voor Zijn volgelingen.
Hij gaf Zijn leven voor hen.
Hij heeft hun zonden gedragen aan het kruis en is voor hen de dood ingegaan. Hij is opgestaan en Hij leeft om altijd voor hen te bidden.

Een grotere liefde is niet denkbaar.
Mag u reeds delen in die liefde?

Deel artikel