Hoe geeft God mij vrede in een onrustige wereld?

vrede

De wereld is onrustig. Er is geen vrede, maar veel spanning en strijd in de wereld. Als christen hoeven we daar niet bang voor te zijn, omdat we Jezus kennen als onze Redder en Koning.

Echte vrede

Vrede kan er alleen komen als er rechtvaardig geregeerd wordt. Mensen kunnen tot hun recht komen als ze zich laten regeren door Jezus de Vredevorst: “… vrede, vrede voor wie ver weg is en voor wie dichtbij is…” (Jesaja 57:19)
Jezus is de enige Heerser wiens regering vrede kan brengen aan ieder mens. In Zijn leven liet Hij zien wie God is (Hebreeën 1 vers 3) en hoe Zijn Koninkrijk zich manifesteert: “Ik heb u vele goede werken van Mijn Vader laten zien.” (Johannes 10:32)
Hij kwam “om onze voeten te richten op de weg van vrede.” (Lukas 1:79)

Vertrouw je aan God toe

Als je jezelf aan Zijn regering toevertrouwt, dan kun je die vrede nu al ervaren, vrede tussen God en jou, dankzij Jezus, Die stierf aan het kruis, om zo jouw schuld tegenover God te betalen (Jesaja 53:5). “Maar allen die Hem aanvaard hebben heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” (Johannes 1:12)
Kinderen van God accepteren Zijn rechtvaardige regering. Mensen die Zijn regering afwijzen, zijn als de zee die geen rust kan vinden ”Voor hen, zegt mijn God, is er geen vrede.” (Jesaja 57:20-21)
Deze mensen kunnen op allerlei manieren nog zo op zoek zijn naar rust en ontspanning, maar zonder Jezus zullen ze nooit echte vrede ontvangen.

God geeft kracht

Iemand die zich volledig aan de Heer overgeeft, staat sterk tegenover de vijand die met alle macht zal proberen ons van God te vervreemden en ons tegen Hem in verzet te laten komen (1 Petrus 5:8). De Heilige Geest geeft ons echter de kracht om weerstand te bieden, zodat we de vrede van God blijven ervaren. “De gezindheid van de Geest is leven en vrede.” (Romeinen 8:6)
De vrede van God is niet te beredeneren omdat die vrede “alle verstand te boven gaat” (Filippenzen 4:6-7). Die vrede kunnen we ervaren; ze is niet afhankelijk van de omstandigheden. “God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus.” (1 Korinthe 1:8) Deze Vredevorst gaat spoedig komen!

Vrede in de strijd

Laten we daarom, zoals Gods Woord zegt, acht slaan op de tekenen der tijden!
Wat Jezus Zelf gezegd heeft (Mattheüs 24; Lukas 21), zien we in onze dagen gebeuren: geruchten van oorlogen, opstand van het ene volk tegen het andere, aardbevingen, hongersnood, vervolgingen. De mensen zullen bezwijken van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld zullen komen (Lucas 21:25-26). Maar Jezus belooft ons Zijn vrede: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.” (Johannes 14:27)
Als we ons steeds volkomen aan Hem toewijden, zullen we te midden van alle gebeurtenissen die vrede blijven ervaren. Wat een voorrecht!

Deel artikel