Kunnen we een zuiver leven leiden zoals Jezus?

How can you experience the Holy Spirit?

Niemand vindt het gemakkelijk om een zuiver leven te leiden zoals Christus. Dit komt door twee dingen: ten eerste was het leven van Jezus volkomen zuiver en ten tweede zijn we zondige mensen die dagelijks doen wat verkeerd is. We worstelen allemaal om een goed leven te leiden en we falen. Het goede nieuws is dat als we ons vertrouwen in Jezus stellen, God ons als zuiver beschouwt omdat Jezus in onze plaats is gestorven.

Niet in staat om zuiver te leven

Sinds Adam en Eva God ongehoorzaam zijn geweest (Genesis 3:1-20), zijn de mensen niet in staat geweest om een rein leven te leiden op de manier die God voor ogen had. Het Oude Testament in de Bijbel laat ons zien dat het volk van God steeds weer ongehoorzaam is geweest aan God en niet in staat was om hem te vertrouwen of zijn geboden te onderhouden. Jezus, die zowel volledig mens als volledig God was, leefde een rein leven zoals de Vader dat wilde. Jezus zelf moedigde zijn volgelingen aan om “volmaakt te zijn, zoals uw hemelse Vader volmaakt is” (Matteüs 5:48).

Kwaad van binnenuit

Maar Jezus leerde ook dat het kwaad van binnenuit komt, in ons hart en onze geest (Markus 7:20). Zelfs als we ons strikt aan de religieuze wetten houden en aan de buitenkant rein lijken te zijn, plegen onze harten en geesten zonde en zijn we niet rein (Matteüs 6:28). Op deze manier zijn we afgesneden van God en verdienen we straf van Hem. De prachtige boodschap van het Christelijk geloof is dat Jezus zuiver is voor ons. We hoeven niet rein te zijn voor God om ons lief te hebben – dat doet Hij al! God vergeeft onze onzuiverheid in Jezus’ naam en we zullen niet langer de straf krijgen die we verdienen.

Jezus, ons voorbeeld

Mensen die vertrouwen op deze boodschap van Jezus, proberen te leven in gehoorzaamheid aan God die wil dat Zijn volk een rein leven leidt. Jezus is ons voorbeeld en we proberen hem te volgen. Het bestuderen van de Bijbel helpt ons om te weten hoe we een rein leven kunnen leiden (2 Timoteüs 3:16). Ook werkt Gods Heilige Geest in onze harten waardoor we meer en meer op Jezus gaan lijken (Filippenzen 2:13; 2:21). Het leven in een hechte, liefdevolle gemeenschap met andere christenen helpt ons ook om een beter leven te leiden (Jakobus 5:19). Met al deze hulp worden de levens van veel mensen door Jezus getransformeerd en zo leven ze een veel zuiverder leven dan voorheen.

Kunnen we een totaal zuiver leven leiden? Het antwoord is nog steeds nee. Als christenen moeten we hard werken om een rein leven te leiden en de zonde niet te tolereren. We moeten leven als burgers van de hemel, kinderen van God en broeders van Jezus. En we kijken uit naar de hemel wanneer we volledig in staat zullen zijn om met Jezus te leven in volmaakte reinheid.

Strijd

Maar, voor nu hebben we nog steeds moeite. Paulus schreef hierover in Romeinen 7:18-19: “Want ik heb het verlangen om te doen wat goed is, maar ik kan het niet uitvoeren. Want ik doe niet het goede dat ik wil doen, maar het kwade dat ik niet wil doen, dat blijf ik doen“. Maar, in plaats van ontmoedigd te raken, gaat Paul verder met te zeggen: “God zij dank, die mij door Jezus Christus, onze Heer, verlost!” (Romeinen 7:25).

Deel artikel