Kunnen kleine kinderen vervuld zijn met de Heilige Geest?

Geest

Veel ouders vragen zich af of hun kleine kinderen God al kennen. Of anders gezegd: “Gods Geest in zich hebben.” De twee uitdrukkingen betekenen hetzelfde, omdat alle gelovigen de Heilige Geest in zich hebben (Efeziërs 1:13). Maar het begrip wat kinderen hebben van de wereld om hen heen, inclusief spirituele zaken, is zeer beperkt. Kan een klein kind dus echt Gods Geest hebben? Om die vraag te beantwoorden moeten we weten hoe de Heilige Geest werkt om mensen te redden.

Opnieuw geboren

In de Bijbel lezen we dat Jezus een man, genaamd Nicodemus, vertelde hoe iemand wedergeboren wordt. Maar Hij zegt niet tegen Nicodemus dat hij vier eenvoudige stappen moet volgen om opnieuw geboren te worden. In plaats daarvan legt Hij het op deze manier uit:
“De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.” (Johannes 3:8)
Het antwoord van Jezus klinkt nogal mysterieus, omdat het “hoe” en “wanneer” van de Heilige Geest die iemand “wedergeboren” maakt, mysterieus is. Niemand weet echt hoe, wanneer, of waarom de Heilige Geest iemands hart verandert, zodat zij zich bekeren en het Evangelie geloven.

Van dood naar leven

Wat we wel weten is dat de Heilige Geest ons wedergeboren moet laten worden, voordat we de waarheid van het Evangelie begrijpen en Christus belijden. De Bijbel zegt: God heeft ons “ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden –” (Efeziërs 2:5).
Dode mensen kunnen niets doen. En zij die geestelijk dood zijn, kunnen niet voor Christus kiezen, en zij kunnen zich niet bekeren en geloven. Tenzij God hen tot leven brengt. Alleen wanneer God hen kiest en levend maakt, kunnen zij voor God kiezen.

De Bijbel zegt dat wanneer God ervoor kiest om iemand te redden, Hij toezicht houdt op het hele proces van redding van begin tot eind. “Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.” (Romeinen 8:29-30).
Gewoonlijk wordt de handeling van de Heilige Geest die ervoor zorgt dat een persoon wedergeboren wordt, op de voet gevolgd door bekering en geloof in Christus.

Johannes de Doper

In het geval van een klein kind, weten we uit de Bijbel dat het mogelijk is voor de Heilige Geest om zelfs in een ongeboren kind te wonen. Zoals in het geval van Johannes de Doper.
“Hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden” (Lukas 1:15). Hoewel de Geest vanaf Johannes’ geboorte in hem woonde, geeft de Bijbel niet aan dat hij een mentale capaciteit had die verschilt van een ander kind. Dat betekent dat Johannes waarschijnlijk pas een goed begrip heeft gekregen van de grote waarheden van God toen hij ouder werd. En dat zijn geloof groeide met dat Johannes opgroeide.
Omdat de Bijbel zegt dat hij vervuld was met de Geest vanuit zijn moeders schoot, weten we dat hij God kende toen hij opgroeide. Maar als we dat vers uit de Bijbel niet hadden, zou het waarschijnlijk moeilijk zijn geweest om dat te zeggen. Dan was dat waarschijnlijk pas echt duidelijk toen hij volwassen werd.

Gods Geest in kinderen

Als we nadenken over hoe de Heilige Geest mensen in het algemeen redt en over het voorbeeld van Johannes de Doper, kunnen we concluderen dat een klein kind de Heilige Geest in zich kan hebben. Omdat kinderen zowel mentaal als spiritueel onvolwassen zijn, duurt het normaal gesproken vele jaren voordat er een zekere uiterlijke uitdrukking is van die interne wedergeboorte.
Alle christelijke ouders hopen dat hun kinderen God al vanaf jonge leeftijd kennen. Vanuit de Schrift weten we dat het mogelijk is. Maar in onze ervaring moeten we uiterst voorzichtig zijn met te zeggen of een kind vervuld is met de Heilige Geest en dus gered is.

Deel artikel