Kun je de Heilige Geest verliezen?

Can you lose the Holy Spirit?

Zodra we door het geloof Gods kind zijn geworden, ontvangen we de Heilige Geest en God belooft ons dat we nooit Zijn Geest zullen verliezen.

In sommige Bijbelgedeeltes lijkt het erop dat we de Heilige Geest kunnen verliezen. In Hebreeën 6:4-6 lezen we: “Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken.”

Gods werk

Maar we moeten dat vergelijken met andere gedeeltes in de Bijbel. Wanneer je bijvoorbeeld naar Paulus luistert in Romeinen 8:29-30, leert hij duidelijk dat gered worden van het begin tot het einde het werk van God alleen is. Het is als een gouden ketting die zich uitstrekt van eeuwigheid tot eeuwigheid:
“Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.”

Niets kan ons scheiden

Daarom kan een christen zeggen: “Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” (Romeinen 8:38-39) En iedereen die bij Jezus hoort, heeft ook de Heilige Geest! (Zie 2 Korinthe 1:21-22)

In Johannes 6:37 zegt Jezus: “Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.” Dat betekent: Wat de Vader aan Zijn Zoon Jezus gaf, zal Jezus nooit meer verliezen.
Jezus zegt iets soortgelijks in Johannes 10:27-30: “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn Één.”
Toch waarschuwt Jezus ons in hetzelfde evangelie om in Hem te blijven (Johannes 15:4). En dezelfde apostel Paulus waarschuwt ook de mensen aan wie hij schrijft om niet te verliezen wat ze hebben verkregen. In 1 Korinthe 15:2 schrijft hij bijvoorbeeld: “… als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt.”

Spraken Jezus en Paulus zichzelf tegen?

Spreekt Paulus zichzelf tegen? En spreekt Jezus zichzelf tegen? Nee, in onze diepste beproevingen en angsten mogen we ons vasthouden aan deze prachtige beloften dat onze redding volledig Gods werk is. En dat Hij het goede werk, dat Hij in ons begonnen is, voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus (Filippenzen 1:6).
Maar dat maakt van christenen geen luie mensen die hun redding al op zak hebben!

Sommige werkingen van de Heilige Geest kunnen zelfs ongelovigen ervaren

Judas moet iets ervaren hebben van de bekoring van het zijn in de aanwezigheid van Jezus! Er zijn mensen die in het laatste oordeel tegen Jezus zullen zeggen: “Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?” Maar Jezus zal hen antwoorden: “Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!” (Mattheüs 7:22-23).

Hij zal Zijn goede werk in ons voltooien

Wanneer we echt door Jezus gekend zijn, zal Hij Zijn goede werk in ons voltooien. Maar dat kan door donkere perioden in ons leven heen gaan, waarin we soms denken dat we helemaal niet Zijn kinderen zijn. Soms zal God Zichzelf verbergen om ons naar Hem te laten zoeken en onze afhankelijkheid van Hem te voelen. Sommige christenen zullen deze duisternis in hun leven meer ervaren dan anderen. Maar elke christen zal dit op de een of andere manier ervaren.

Dus als we eenmaal wedergeboren zijn door de Geest, kunnen we Hem dan ooit weer verliezen? Nee! Toch waarschuwt Jezus ons ook: “Blijf in Mij, en Ik in u” (Johannes 15: 4). Alleen in de nabijheid van de Heere vinden we de blijde zekerheid van onze redding.

Deel artikel