Keurt God abortus goed?

In veel landen wordt abortus gezien als een legitieme optie als een vrouw zwanger is, maar de baby niet wil. De voorstanders van abortus zijn van mening dat vrouwen een vrije keuze zouden moeten hebben om hun zwangerschap te beëindigen.

De tegenstanders van abortus stellen dat een foetus een zich ontwikkelend persoontje is en het basale mensenrecht op leven bezit. Abortus wordt dan dus als moord beschouwd.
Omdat dit debat letterlijk van levensbelang is, willen we hieronder luisteren naar wat de Bijbel ons leert over Gods mening over abortus.

Is een foetus een mens?

De Bijbel stelt duidelijk dat mensen geen medemensen mogen vermoorden: “U zult niet doodslaan” (Exodus 20:13). (Klik hier voor een artikel over het verschil tussen rechtmatig doden en moorden). Het doden van hulpeloze kinderen is een gruwel in Gods ogen (zie bijvoorbeeld Jeremia 32:34 en Psalm 94:6-10).

In het debat over abortus is het dus cruciaal om te weten of een foetus al een mens is of slechts een klompje cellen, zoals sommige mensen beweren. Er zijn verschillende meningen over wanneer het menselijke leven precies begint, wanneer een embryo een persoon wordt. Sommigen zijn van mening dat dit meteen bij de conceptie is, anderen nemen de eerste hartslag als beginpunt of het moment waarop het embryo innestelt in de baarmoeder. Maar dit gebeurt allemaal in de eerste drie weken na de conceptie – lang voordat de meeste abortussen plaatsvinden. Het is eenvoudigweg absurd om te claimen dat een foetus slechts een klompje cellen is, aangezien het groeit en zich ontwikkelt en alle genetische materiaal bevat om uit te groeien tot een unieke persoonlijkheid. Een foetus is niets minder dan een ongeboren mensje.

Vindt God ongeboren leven waardevol?

De ontwikkeling van een mens is een wonderlijk proces. De Bijbel maakt duidelijk dat God de Schepper is van het hele universum en van ieder menselijk individu. Psalm 139:13-16 zingt over Zijn zorg voor ongeboren leven:

“Want Ú hebt mijn nieren geschapen,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;
wonderlijk zijn Uw werken,
mijn ziel weet dat zeer goed.
Mijn beenderen waren voor U niet verborgen,
toen ik in het verborgene gemaakt ben
en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde.
Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,
en zij alle werden in Uw boek beschreven,
de dagen dat zij gevormd werden,
toen er nog niet één van hen bestond.”

Zie ook Jeremia 1:5 :

“Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.”

Dus ja, God kent en waardeert het ongeboren leven. Zelfs als een foetus nog een “ongevormd begin” is, zijn al zijn dagen al beschreven in Gods boek. Zijn uiterlijk of ontwikkeling beïnvloedt zijn waarde in Gods ogen niet.

Waarom zou je een foetus willen aborteren?

Als een foetus al een klein mensje is, en als ieder mens waardevol is voor God, dan is abortus dus moord. Er is maar één legitieme reden om het leven van een ongeboren kind af te breken, namelijk om het leven van zijn moeder te redden en zo te voorkomen dat ze beiden overlijden. Maar laten we eerlijk zijn, die situatie komt vrijwel nooit voor.

De overweldigende meerderheid van de abortussen wordt om andere redenen uitgevoerd en gaat in tegen het Bijbelse onderwijs. Sommige redenen gaan duidelijk niet uit van het belang van de foetus, maar enkel van het belang van de moeder: sommige vrouwen denken dat hun leven geruïneerd zal worden als ze een kind krijgen voordat ze hun opleiding afgerond hebben, andere vinden dat ze al genoeg kinderen hebben, nog andere vinden zichzelf te jong, of hun economische situatie is moeilijk. Dit kunnen serieuze zorgen zijn. Deze vrouwen hebben daadwerkelijk hulp nodig. Maar in zulke gevallen is abortus nooit een legitieme optie.

Zijn ziektes en handicaps een geldige reden voor abortus?

Een meer gecompliceerde reden voor abortus vormt de gezondheid van de foetus. Moderne tests kunnen handicaps en ernstige ziektes al tijdens de zwangerschap opsporen. Sommige daarvan kunnen zo ernstig zijn dat het kindje weinig overlevingskansen heeft. Andere zijn niet levensbedreigend, maar hebben wel grote gevolgen voor de gezondheid en de “levenskwaliteit” van de baby. In zulke gevallen besluiten sommige ouders om het kindje te laten aborteren om toekomstig lijden te voorkomen. Ze nemen zo’n beslissing vaak na veel wikken en wegen en vanuit oprechte liefde.

Maar ik denk dat wij mensen niet kunnen en mogen beslissen over het leven van een andere persoon. Dat kan alleen God. Als Christenen weten we dat het menselijk leven oneindige waarde heeft, ook als het beperkt en gehandicapt is.

In dit opzicht is er een fundamenteel verschil met dieren, omdat mensen een onsterfelijke ziel hebben. Bovendien hebben wij niet het recht om het zich ontwikkelende menselijke leven af te breken, omdat God de Schepper ervan is. “De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen” (Psalm 24:1). Beslissingen omtrent medische behandelingen kunnen zeer complex zijn, en er zijn geen eenvoudige antwoorden. Maar ik denk dat abortus niet de juiste oplossing is.

Wat als ik een abortus heb gepleegd?

Veel vrouwen hebben een abortus ondergaan. Nu we tot de conclusie zijn gekomen dat God abortus afkeurt, wat moet je dan doen als je in het verleden een abortus hebt gepleegd?

Allereerst: beleid je zonde en vraag om vergeving (1 Johannes 1:9, 1 Johannes 2:1-2). Hoewel abortus verschrikkelijk is, is er geen reden om te denken dat God je niet zou willen vergeven. Hij vergeeft ook moordenaars als ze zich bekeren.

Daarnaast kan een abortus langdurige gevolgen hebben, zowel lichamelijk als emotioneel. Als je hiermee worstelt, zoek dan alsjeblieft hulp. Vooral Christelijke begeleiding kan je helpen om een plekje te geven aan alles wat er is gebeurd. Want niet alleen ongeboren babies, ook hun moeders zijn waardevol in Gods ogen. Hij koestert gedachten van vrede over jou, en wil je een toekomst en hoop geven (Jeremia 29:11).

Deel artikel