Kan de wereld een betere plek worden volgens de Bijbel?

Do you think the world can become a better place according to the Bible?

De wereld zoals we hem vandaag kennen is ver verwijderd van de ideale wereld die God schiep. Romeinen 1:18-32 geeft ons een goed beeld van wat er gebeurde in de wereld sinds God haar schiep. De reden voor deze problemen is dat zonde zijn intrede deed in Gods perfecte wereld.

De wereld is gebonden

Verderop in het boek, in Romeinen 8:21-22, lezen we dat de schepping zelf “bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf” ergens in de toekomst. Dus God heeft duidelijk een plan voor de wereld die wij kennen. De fysieke wereld die wij zien heeft veel problemen: droogte, aardbevingen, hongersnood, vulkanen, overstromingen… enz, enz. Al deze dingen zijn het resultaat van de zonde, en Gods oordeel zal over die zonde komen.

Mensen kunnen niet voldoen aan Gods maatstaf

We kunnen ook zien dat de mensheid zelf ernstig aangetast is door de zonde in de wereld. Als we de krant lezen, zien we duidelijk hoe mensen tekortschieten in Gods normen – de wereld is vol moord, wraak, boosheid, corruptie, oorlogen en gevechten, hebzucht en onderdrukking, slavernij, fraude, verraad en leugens… Dit zijn maar enkele van de dingen waar we elke dag over lezen in het nieuws.

Liefde tot God en je naaste

De Bijbel leert, toont en adviseert mensen hoe ze moeten leven zodat de wereld een betere leefplek zal worden. Aan Jezus werd gevraagd welk gebod het grootste gebod was. Hij antwoordde: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Mattheüs 22:37-39). Jezus zei dat de hele wet was samengevat in deze twee geboden.

De wereld zal een betere plek worden

Als je hier even over nadenkt – hoe anders zou het leven zijn als niemand zijn spullen hoefde op te sluiten, omdat er geen dieven meer zouden zijn. Hoe zou het zijn als iedereen altijd de waarheid zei, van de hoogstgeplaatsten in het parlement tot aan het jongste kind van deze planeet? Hoe zou het zijn als iedereen tevreden was met zijn loon, en geen werker ooit meer beloning vroeg dan het gedane werk waard was. Neem even tijd om na te denken over al onze levensterreinen en hoe dat totaal veranderen zou als iedereen in overeenstemming met de Bijbel zou leven, omdat we God zouden liefhebben en graag zouden leven op manieren die Hem blij zouden maken en omdat we onze naasten evenveel zouden liefhebben als onszelf.

Leven in overeenstemming met de Bijbel is een vervuld leven

In Johannes 10:10 vergelijkt Jezus Zichzelf met een herder en Zijn volk met een kudde schapen. Hij zegt: “Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” Als je denkt aan iets vols, geeft dat de indruk van overvloed, rijkdom, de vervulling van je behoeften, vreugde, voldoening. Dat is het soort leven dat God ons graag wil geven.

Als we zouden leven volgens de Bijbel, zouden we ervaren dat dit soort leven zou groeien. God beloofde de Israëlieten in Exodus 20:4-6 dat God zou zegenen wie Hem gehoorzaamden en ook hun nakomelingen, tot in vele generaties. Hoewel wij niet tot het volk Israël behoren, kunnen we wel zien dat God families zegent die Hem gehoorzamen en dienen. Leven in overeenstemming met de Bijbel is het beste soort leven en geeft vrede, vreugde en hoop in een wereld waar die zaken vaak maar vreemde verschijnselen lijken.

Deel artikel