Is overspel onvergeeflijk?

Is adultery unforgivable?

Nee, er is maar één onvergeeflijke zonde, en dat is het verharden van je hart tegen het Evangelie en het verwerpen van Jezus als je Verlosser (Markus 3:28-30).

Overspel is een vreselijke zonde

Overspel is een vreselijke zonde. Het is een van de meest bekritiseerde daden in de Bijbel. Het doet afbreuk aan alle relaties die erbij betrokken zijn, inclusief jouw relatie met God. Er staat zelfs een passage in de Bijbel die lijkt te suggereren dat het een onvergeeflijke zonde is: “[Inzicht zal je beschermen] om je te redden van de vreemde vrouw, de onbekende die met haar woorden vleit, die de leidsman van haar jeugd verlaat, en het verbond van haar God vergeet. Haar huis helt immers over naar de dood, en haar sporen naar de gestorvenen. Allen die bij haar komen, zullen niet terugkomen en de paden van de levenden niet bereiken.” (Spreuken 2:16-19).

Hier staat dat geen enkele echtbreker “terugkomt en de paden van de levenden bereikt”. Je moet begrijpen dat dit niet letterlijk is bedoeld. De spreuken in dit boek zijn verzameld door Salomo (zie Spreuken 1:1). Hij wist heel goed dat niet alle overspeligen, zonder uitzondering “naar de dood overhellen”, want hij was de zoon uit een huwelijk dat begon als een overspelige affaire. Zijn vader, David, pleegde overspel met Batseba (zie 2 Samuël 11), die later Salomo’s moeder werd.

David had diep berouw over zijn overspel

We weten dat David zich hij diep berouw had van zijn overspel (en de moord die hij naar aanleiding hiervan beging). Hij erkende openlijk zijn schuld en vroeg de Heer om vergeving (2 Samuël 12:13). Dat is niet gemakkelijk voor een koning! Maar nadat hij zich van zijn zonde had bekeerd, schreef hij Psalm 51: “Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.” Wij weten dat God nooit weigert om vergeving te schenken aan hen die zich van hun zonden bekeren en zich tot Hem wenden (Ex 34: 7,8; Joël 2:12,13). De rest van Davids leven bevestigt dat. Hij kwam terug in een leven in dienst van God.

Waarom staat er dan nog steeds deze passage in de Bijbel? Het is belangrijk dat we de aard van het boek Spreuken begrijpen. Spreuken vormt samen met Job en Prediker de ‘Wijsheidsliteratuur’. Dat betekent dat het Gods wijsheid bevat voor het leiden van ons leven. Deze wijsheid wordt in algemene regels gezet. Het betekent niet dat er nooit uitzonderingen zijn op deze regels. We zien veel voorbeelden hiervan in Spreuken. In het volgende hoofdstuk lezen we bijvoorbeeld: “Wijzen zullen eer ontvangen, maar dwazen laden schande op zich.” (Spreuken 3:35) Ja, dit is in het algemeen waar en het is goed om hiernaar te leven. Maar we kennen allemaal voorbeelden waarbij wijze mensen te schande werden gemaakt en dwazen eer kregen die ze niet verdienden (Prediker 9:13-18).

De weg naar de dood

Overspel, het is een zeer gevaarlijke daad! Je bent op weg naar de dood – geestelijk gezien! Het is bijna onmogelijk om daarvan terug te komen! Dus neem de waarschuwing uit Spreuken serieus. Leef een heilig leven, en laat de zonde je niet wegdrijven van God.

Dit is ook wat Paulus duidelijk maakte aan de gemeente in Korinthe. In hoofdstuk 6 moedigt hij de gemeente aan om zelf recht te spreken tussen broeders en zusters. We weten immers wie er wel en wie geen onderdeel van het Koninkrijk van God uitmaken: Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven?
Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, knapenschenders, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. (1 Korinthiërs 6:9-11).

Prijs God!

Prijs God! Paulus eindigt met de woorden waarin Psalm 51 weerklinkt: “U bent schoongewassen […] in de Naam van de Heer Jezus“. Wat we ook gedaan hebben, er is altijd een weg terug naar de Heer. Dat mogen we geloven als belofte voor iedereen die Jezus als zijn Heer en Verlosser aanneemt.

Deel artikel