Is Jezus onze speciale broeder?

Is Jesus our special brother?

‘Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen’ (Hebreeën 2:11).

Wist je dat je, als je gelooft, een speciale broer hebt? Zijn naam is Jezus. Om zondaars te redden van de dood, kwam Hij naar de aarde en werd volledig mens. Maar dat niet alleen: er ontstond een nieuwe familie. Hebreeën 2:11 vertelt ons dat Degene die heilig maakt en zij die heilig worden gemaakt, familie van elkaar zijn. Dus – gelovigen behoren tot de familie van Jezus.

Een volmaakte broeder

Hij is een perfecte broer. Hij kent en begrijpt jou; Hij kent jouw leven dat misschien verre van volmaakt is. Zie Hebreeën 2:18: ‘Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen’. Hij werd in alle opzichten volledig mens (vers 17 ), zodat Hij onze barmhartige Hogepriester kon zijn.

Hij heeft begrip

Hij kent en begrijpt alle omstandigheden van het menselijk bestaan, ook de kracht van verleiding, waaraan we dagelijks blootstaan. Het goede nieuws is: Hij staat naast je als een broeder, die volledig begrijpt met welke problemen je te kampen hebt. Maar Hij doet veel meer dan dat. Hij is in staat om hulp te bieden! Hij is Degene die zorgt voor een uitweg uit de zonde. Zelf heeft Hij nooit gezondigd en daarom kon Hij onze schuld en straf dragen. Hij is dé broeder die je nooit in de steek laat, die je bevrijdt uit de gevangenis van je bestaan. Hij geeft een nieuwe betekenis aan het woord ‘broeder’.

Mede-erfgenamen

Jezus heeft zijn opdracht volbracht en heeft als beloning eeuwige heerlijkheid ontvangen. Sinds we kinderen van God zijn geworden, zijn we mede-erfgenamen van deze glorieuze erfenis. ‘En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus’; althans wanneer wij met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden’ (Romeinen 8:16-17). Deze erfenis is ‘onvergankelijk, onbevlekt en onverwelkelijk en wordt in de hemelen bewaard voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaard door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd’ ( 1 Petrus 1:4,5).

Deel artikel