Is eeuwige straf oneerlijk?

Is eternal punishment in hell fair?

Eeuwige straf in de hel is ogenschijnlijk niet eerlijk.

Ter verduidelijking: Er is een belangrijk verschil tussen de begrippen eerlijk en rechtvaardig.

Een traditionele betekenis van ‘eerlijk’ is: ‘mensen gelijk behandelen’.
En de traditionele betekenis van “rechtvaardig’ is: ‘mensen behandelen naar wat ze verdienen’.

Mensen behandelen naar wat ze verdienen

Een belangrijk punt dat de Bijbel leert over de hel, is dat God ervoor zorgt dat mensen worden behandeld naar wat ze verdienen. Niet iedereen wordt echter volgens die maatstaf behandeld. Sommige mensen worden helemaal nooit behandeld naar wat ze verdienen. Ze worden als ‘lievelingetjes’ behandeld en elke rechtvaardige straf blijft hen bespaard. Dat lijkt verre van eerlijk.

De Bijbel is ronduit duidelijk over het feit dat God volkomen rechtvaardig is. Maar wat te denken van een Goddelijke uitspraak in Maleachi 1:2-3: “Was Esau niet de broer van Jacob?” zegt de Heer. “Toch heb Ik Jacob liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat.” Deze zinnen beschrijven hoe God de nakomelingen van Esau behandelde door hen te straffen voor hun zonden. In vers 3 voegt God daar nog aan toe: “Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn.”

Hoewel dit terecht was, omdat Edom (de nazaten van Esau) een aantal verschrikkelijke misdaden had begaan, was het schijnbaar niet eerlijk. Israël (het volk van Jacob) had immers ook een aantal gruwelijke misdaden begaan, waarom God hen, net als Edom, aanvankelijk had vernietigd en in gevangenschap naar Babylon doen gaan. Maar let nu op wat God in dit gedeelte zegt over de Israëlieten die uit de ballingschap waren teruggebracht – God strafte deze Israëlieten niet langer voor hun zonden en koos in plaats daarvan er voor, hen genadig te zijn.

Dit lijkt niet eerlijk – Edom wordt gestraft voor hun zonden, maar Israëls zonden worden vergeven. Lijkt dat niet eenzijdige bevoordeling op grote schaal?

Hoe kan God tegelijkertijd rechtvaardig en schijnbaar oneerlijk zijn?

Is dat niet vreemd? Jazeker, en ook daarover is de Bijbel ronduit duidelijk. Zie Exodus 34:5-7: “Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij staan en riep de Naam van de Heere uit….Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.”

Dit bekende gedeelte uit Exodus toont ons dat Gods handelen in zekere zin ambivalent van karakter is. God vergeeft zonde. Toch spreekt Hij de schuldigen niet vrij. Met andere woorden: God is rechtvaardig en straft het kwade. Hij is echter schijnbaar niet eerlijk, omdat er mensen zijn die helemaal vrijuit gaan.

Als je deze studie tot zover hebt gelezen, denk je waarschijnlijk zoiets als: maar hoe klopt dat dan? Is het eerlijk dat God sommige mensen zal straffen volgens het rechtvaardigheidsbeginsel, maar anderen helemaal vrijuit laat gaan?

Gods gerechtigheid

Dat is de grote vraag, een vraag die in het Nieuwe Testament wordt uitgelegd. In Romeinen 3:21-26 legt Paulus uit hoe het komt, dat God het gelijk aan Zijn kant heeft door zo te handelen: “Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard (…..) namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, voor allen die geloven.”

De ‘gerechtigheid van God’ betekent eenvoudig dat God gelijk heeft in wat Hij doet. God heeft gelijk omdat, zoals Paulus zegt, elk mens die ooit op deze planeet heeft geleefd, ongelijk heeft: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed.”

Het woord “gerechtvaardigd” betekent “iets of iemand rechtzetten”. En het woord “verzoening” betekent “dat de straf voor gedaan onrecht is gedragen.”
Paulus zegt dat alle zonden die mensen begaan daarom zo erg zijn, omdat die niet zijn tot eer van God. Maar hoewel iedereen schuldig staat, kunnen we toch gerechtvaardigd worden, omdat Jezus de straf voor onze zonden betaald heeft. Waarom moest dit gebeuren? Paulus zegt verder …

“Hij deed dit, om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is als Hij degene rechtvaardigt die uit het geloof in Jezus is.”

God is rechtvaardig en straft elke zonde

Daarom kan God rechtvaardig en tegelijk schijnbaar oneerlijk zijn, terwijl Hij wel degelijk nog steeds rechtvaardig is (d.w.z. iemand die het juiste doet). God is rechtvaardig en Hij straft elke zonde. Hij is echter schijnbaar oneerlijk, omdat sommige mensen de straf betalen voor hun zonden, terwijl anderen geen straf ontvangen.

Denk hier eens over na. God houdt oneindig veel meer van elk individu op aarde dan jij of ik misschien ooit zouden kunnen.

Elke keer als ik iemand kwaad doe of pijn bezorg is dat een enorme belediging voor God en het brengt schade toe aan Gods oneindige liefde voor die persoon.

Denk ook na over wat Paulus zegt in de aangehaalde teksten. Zonde is rebellie en een tekort schieten in het God geven van de eer die Hem toekomt.

Verkeerd handelen is verslavend

Tot slot – zonde en rebellie tegen God werkt verslavend. Wanneer mensen verkeerde dingen doen, hebben ze de neiging hun hakken in het zand te zetten, zichzelf te verdedigen en zichzelf steeds maar weer het gevoel te geven dat zij gelijk hebben en dat God ongelijk heeft. De Bijbel laat doorschemeren dat het in de hel ook zo zal zijn. Behalve “gehuil” zal er in de hel ook “tandengeknars” zijn – een teken van opstand. Eén van de redenen waarom de hel eeuwig durend is, is dat de mensen daar zichzelf eenvoudig nooit vernederen, sorry zeggen en toegeven dat God gelijk heeft en zij ongelijk.

Dit zijn slechts enkele redenen waarom de Bijbel over de hel moet spreken, waar Gods gerechtigheid zich tegenover kwaaddoeners manifesteert en wel door middel van het woord “eeuwig”. Zich misdragen en rebelleren tegen God is, hoe dan ook, oneindig slecht. Daarom is de hel als straf rechtvaardig.

En hoewel dit zo is, lijkt het oneerlijk dat sommigen die straf niet zelf hoeven te ondergaan. Maar bedenk – de weg ligt open voor jou, die dit leest, om de goede keuze te maken. Door die keuze zul je oneindig gunstige behandeling ontvangen; door die keuze zul je nooit de straf voor je zonden en misdaden onder ogen hoeven te zien. In plaats daarvan zul je “gerechtvaardigd” worden, omdat Jezus met Zijn bloed voor jouw zonden betaalde.

De Bijbel is hierover ronduit duidelijk: vermijd alsjeblieft de weg die naar de eeuwige ondergang leidt, naar de plaats van eeuwig geween en tandengeknars. Vertrouw op Jezus en ontvang glorie en zegen.

Deel artikel