Is de redding voor de hele wereld?

Is the salvation for the whole world?

Nog voordat het volk Israël bestond, had God zijn belofte al gedaan dat er redding voor alle volken zou komen. God riep Abram om zijn land en familie te verlaten en gaf hem de belofte. “Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. … en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” (Genesis 12:2,3). In deze verzen zien we twee beloften samengevoegd. Gods belofte aan Abram dat hij de voorvader van een groot volk zou worden en dat in hem alle families van de aarde zouden worden gezegend. Dit betekent dat de Heiland de nakomeling van Abram zou zijn die redding zou brengen aan alle volken.

Door het hele Oude Testament heen

Door het hele Oude Testament heen zien we Gods speciale zorg voor het volk Israël, het nageslacht van Abraham. Ze hebben een verbondsrelatie met God. Hij heeft hen verteld hoe ze Hem moeten aanbidden en dienen door hen regels en geboden te geven (Exodus 20). Hij heeft Zijn profeten gezonden om hen te waarschuwen wanneer ze van het pad afdwalen en ook om hen te wijzen op de Heiland die zou komen. Hoewel de focus vooral op Israël ligt, ligt deze niet uitsluitend op Israël. “Loof de HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën.” zingt Psalm 117. En wanneer de tempel van Salomo klaar is, vraagt koning Salomo aan God om de gebeden te horen van buitenlanders die de tempel bezoeken om God te aanbidden – “opdat alle volken van de aarde Uw Naam kennen en U vrezen” (1 Koningen 8:43).

Gods keuze voor Israël

Gods keuze voor Israël was niet om andere volken buiten te sluiten, maar om de hele wereld door Israël te zegenen. We zien dit duidelijk wanneer we het Nieuwe Testament lezen. Jezus werd in Israël geboren en was een afstammeling van Abraham (Lukas 3:34). Hij was de beloofde Verlosser. En door Zijn dood aan het kruis nam Hij de ‘scheidingsmuur van vijandigheid’ weg tussen de Israëlieten en de heidenen (Efeziërs 2:11-22). Alle onderscheidingen op basis van ras, geslacht of status zijn in Christus weggevaagd. Ze zijn allemaal één geworden in Christus Jezus (Galaten 3:27,28). Allen die in Christus geloven, worden nu opgenomen in het nageslacht van Abraham (Galaten 3:9).

Redding voor de hele wereld

Jezus Zelf leerde aan een Joodse man dat :God de wereld zo heeft liefgehad, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft: (Johannes 3:16). Hij kwam niet alleen om Israël te redden, maar om redding te brengen aan de hele wereld. En vlak voordat Hij vertrok om terug te gaan naar Zijn Vader, gaf Hij Zijn discipelen een gebod. Een opdracht: “Ga dan heen, onderwijs al de volken …” (Mattheüs 28:19). God schiep de wereld en al haar volkeren, en Hij zond Zijn Zoon naar de wereld om redding te brengen aan al haar volkeren. Loof de Heere, alle naties!

Deel artikel