Is de Bijbel waar?

Is the Bible true?

Is de Bijbel waar? Veel mensen zeggen dat de Bijbel die wij vandaag de dag hebben, vervalst is. Het is immers niet de originele versie.
Dit is volslagen onwaar. Er bestaan juist heel goede bewijzen dat de Bijbel die we vandaag hebben nog precies gelijk is aan de Bijbel die oorspronkelijk is geschreven.
Veel mensen zeggen dat de Bijbel de jaren door is veranderd of vervalst, omdat ze niets te maken willen hebben met de aanspraak die Christus op onze levens maakt.
Omdat de Koran en de Bijbel niet met elkaar overeenstemmen zeggen moslims vaak dat de Bijbel is vervalst; ze doen dit om te voorkomen dat mensen de gevolgtrekking maken dat de Koran zelf verkeerd zit (de Koran zegt bijvoorbeeld dat Jezus niet is gestorven – Sura 4:157). En omdat de Bijbel zegt dat Jezus wél stierf, moet de Bijbel wel zijn verbasterd. Echter, de bewijzen spreken duidelijk tegen dat de Bijbel zou zijn vervalst.
We zullen het Oude en het Nieuwe Testament apart bekijken, omdat sommige van de punten licht verschillend zijn.

Oude Testament

Van het Oude Testament zijn de drie belangrijkste manuscripten de Masoretische tekst (een Hebreeuwse tekst die ongeveer uit het jaar 1000 is), de Septuagint (een Griekse vertaling vanuit het Hebreeuws, uit de 3e eeuw voor Christus), en tenslotte de Dode Zee-rollen (408-318 voor Christus). Ze komen allemaal in aanzienlijke mate overeen, hoewel er een paar minieme verschillen zijn. Daarom kunnen we er zeker van zijn dat het Oude Testament dat we vandaag hebben, hetzelfde is als dat wat Jezus gebruikte (en waaruit Jezus ruimschoots citeerde), en hetzelfde is wat de Joden 400 jaar voordat Jezus kwam, gebruikten!

Nieuwe Testament

Wat het Nieuwe Testament betreft is de situatie wat complexer. Er zijn meer dan 5.800 Griekse manuscripten (de taal waarin het Nieuwe Testament oorspronkelijk is geschreven). Het werd echter al vroeg ook vertaald in veel andere talen, zoals het Latijn, Koptisch, Syrisch en Armeens. Het totale aantal manuscripten loopt in de tienduizenden.
De meeste van deze manuscripten echter komen uit de 2e eeuw, en de meeste bevatten niet het hele Nieuwe Testament. Sommige zijn verzamelingen van boeken van het Nieuwe Testament. Andere zijn aparte boeken uit de Bijbel, en andere hebben alleen een paar verzen.

Het oudste manuscript bevat Johannes 18:31-33 en Johannes 18:37-38. Het is gedateerd tussen de jaren 100 en 150. De laatste tijd zijn een paar nieuwe fragmenten te voorschijn gekomen; één ervan is een fragment uit het Evangelie van Markus, dat is gedateerd op de eerste eeuw. Ook bestaan er meer dan één miljoen citaten uit het Nieuwe Testament door de vroege kerkvaders.

Deskundigen van de Bijbel hebben de tekst van het Nieuwe Testament samengevoegd met gebruik van al de beschikbare manuscripten (meer dan 16.000). Er was namelijk tot aan de Codex Sinaïticus (uit het jaar 350) geen enkel compleet exemplaar van het hele Nieuwe Testament.
Dit kan in eerste instantie een beetje lijken op wat we ‘doorfluistertje’ noemen: een woord wordt fluisterend doorgegeven aan de volgende in de rij. En wat had de eerste persoon nu echt gezegd? Maar dat is hier absoluut niet het geval, gezien de totaliteit van het aantal manuscripten dat door verschillende schrijvers in vele eeuwen en in verschillende talen is gekopieerd. Met recht schatten de kenners van het Nieuwe Testament dat we er voor 99,5% zeker van kunnen zijn dat de tekst die we vandaag hebben, de originele is!

Ja, de Bijbel is waar

Daarom is het zo dat mensen die beweren dat de Bijbel is vervalst, geen enkele grond hebben voor die kritiek. In plaats daarvan kun je je Bijbel lezen in het vertrouwen dat wat jij leest hetzelfde is als wat oorspronkelijk is geschreven, en dat je daarom duidelijk kunt horen wat God vandaag tot ons te zeggen heeft in de Bijbel.

Deel artikel