Is de Bijbel genoeg om God te kennen?

know-God-bible

Allerlei verschillende mensen hebben allerlei verschillende ideeën over God. Sommige van deze ideeën komen uit de Bijbel, maar andere niet. Is de Bijbel alleen genoeg om God te kennen en Hem te volgen? Of moeten we nog ergens anders zoeken naar extra kennis of geheime kennis over God?
Laten we kijken wat de Bijbel zelf hierover zegt, en dan nadenken over de beperkingen aan wat de Bijbel ons kan vertellen.

De Bijbel rust ons toe voor elk goed werk

Allereerst zegt de Bijbel dat de inhoud van de Bijbel nuttig is om Gods volk toe te rusten voor elk goed werk. Niet slechts voor een paar goede werken, maar voor elk goed werk:
“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust” (2 Timotheüs 3:16-17).

De Bijbel leert ons hoe we God kunnen dienen

De Bijbel informeert ons en rust ons toe voor al onze pogingen om God te gehoorzamen en te dienen. Het is de Bijbel die moet bepalen wat we als Christen moeten geloven en doen. Om te weten Wie God is en wat Hij van ons vraagt, kijken we naar de Bijbel. Andere bronnen zijn niet nodig. Zoals Petrus uitlegt in zijn tweede brief:

“Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd” (2 Petrus 1:3).

De Bijbel leert ons hoe we heilig kunnen leven

In dit vers moeten we een paar belangrijke zaken opmerken. Allereerst zien we dat God ons alles geschonken heeft wat tot het leven en de godsvrucht behoort. De Bijbel bevat niet alles wat er te weten valt over alle mogelijke zaken in de wereld. Nee, ze bevat alles wat we nodig hebben voor “het leven en de godsvrucht”. Met andere woorden, de Bijbel is een afdoende gids om ons te leren een heilig, Christus verheerlijkend leven te leiden.

Om God en Christus te kennen moeten we de Bijbel lezen

En hoe leert de Bijbel ons over het leven en de godsvrucht? Ze onderwijst ons door “de kennis van Hem”, namelijk Christus. De sleutel tot het christelijke leven is het kennen van Christus. Veel mensen praten over Christus en schrijven boeken vol over Hem, maar de enige onfeilbare, foutloze, geïnspireerde bron van kennis over Christus is de Schrift. Veel mensen willen van God horen, willen weten wat Hij vandaag tot hen te zeggen heeft. Maar zoals de beroemde kerkleider Maarten Luther ooit zei: “Laat de man die God graag wil horen spreken, de Heilige Schrift lezen”

God kennen door Christus en Christus kennen door de Bijbel

De Bijbel bevestigt dat de Bijbel de plaats is om Gods stem te horen. Het is namelijk de plaats waar de Zoon van God geopenbaard wordt. De schrijver van het boek Hebreeën begint zijn brief met deze woorden:

“Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon” (Hebreeën 1:1).

Algemene openbaring en speciale openbaring

Als we op zoek zijn naar kennis over God en Zijn wil, en als kennis van Christus de sleutel is tot leven en godsvrucht, en als de Bijbel de volmaakte openbaring van Christus is – waarom zouden we dan elders willen zoeken?
De Bijbel is ontworpen om Christus te openbaren en ons toe te rusten voor alle godsvrucht en ieder goed werk. Ze is echter niet geschreven om me te informeren over het weer van morgen, over de reden van mijn vrouws boosheid, of welke baan ik moet aannemen.
God heeft ons zowel algemene openbaring (de natuur) gegeven als ook bijzondere openbaring (de Bijbel). We moeten ons verstand gebruiken om de dingen die God ons geopenbaard heeft te begrijpen en toe te passen.

Om God te kennen moeten we Zijn Woord bestuderen

Sommige mensen verwachten dat Gods waarheid en Zijn specifieke wil voor hun leven als een keurig, gedetailleerd pakketje tot hen komt. Zij hopen op een soort goddelijke download. Maar Jezus verwacht van ons dat we God en Zijn wil leren kennen door hard na te denken over dat wat God al gezegd heeft. Soms vragen we God om ons te vertellen wat we moeten doen, maar vergeten we te bestuderen wat Hij ons al heeft verteld. We moeten leren om goed te letten op wat Hij ons al heeft verteld. Op basis daarvan kunnen we goede beslissingen nemen.

Ken God door de Geest, de natuur en het verstand

De Bijbel is genoeg om God te kennen en te gehoorzamen, zo lang we haar lezen in combinatie met:
1) de leiding van Gods Geest
2) wat we kunnen leren vanuit de natuur om ons heen
3) het nuchtere verstand dat God ons heeft gegeven.

De Bijbel is “genoegzaam”. Dat betekent niet dat we onze vingers in onze oren moeten stoppen en de rest van de wereld en de Heilige Geest buiten moeten sluiten om te denken dat we alleen van de Schrift afhankelijk zijn. Maar we moeten andere bronnen van kennis de juiste plaats geven, en ons ervan bewust zijn dat het werk van de Geest, de kennis die we opdoen vanuit de schepping en ons eigen verstand middelen zijn die God gebruikt om ons te wijzen op de volmaakte openbaring van Christus, namelijk de Bijbel.

Deel artikel