Is de Bijbel betrouwbaar in haar spreken over Jezus?

Can we trust what the bible says about Jesus?

Ja, het beeld dat van Jezus geschetst wordt in de Heilige Schrift is betrouwbaar. De Bijbel is door de Heilige Geest geïnspireerd: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid” (2 Timotheüs 3:16). De Heilige Geest zou mensen er nooit toe aanzetten om dingen te schrijven die niet waar zijn en geen getrouwe beschrijving zijn van wat werkelijk is gebeurd. Jezus noemt de Heilige Geest niet voor niets ‘de Geest van de waarheid’ (Johannes 16:13).

Verschillende verslagen van Jezus’ leven en bediening

Er zijn vier verschillende verslagen van het leven en de bediening van Jezus in de Bijbel: de evangeliën naar Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. Al deze vier verslagen zijn vanuit een ander gezichtspunt geschreven. De reden daarvoor is dat de schrijvers mensen waren met een verschillend karakter en belangstelling. Bovendien schreven ze voor een verschillend publiek. Mattheüs, bijvoorbeeld, schreef voor Joden die Jezus als hun Verlosser hadden aangenomen, terwijl Marcus vooral christenen met een niet-joodse achtergrond op het oog had.

Alle vier de evangeliën hebben hun eigen karakter en samen schilderen ze een beeld van Jezus dat laat zien dat Hij de beloofde Redder is door Wie we met God verzoend kunnen worden. In het evangelie naar Mattheüs vinden we veel van het onderwijs dat Jezus gaf met de nadruk op teksten van het Oude Testament waarvan de echte betekenis uitgelegd wordt. Het evangelie naar Marcus is veel korter en doet vooral verslag van de wonderen. Marcus laat daarom vooral Jezus’ gezag over demonen, ziekte en dood zien; Hij is werkelijk de Zoon van God. Het evangelie naar Lucas werd geschreven door een arts. Zijn verslag is het langste van de vier evangeliën. Bij Lucas staat centraal dat Jezus kwam om het verlorene te zoeken en te redden. Het evangelie naar Johannes onderscheidt zich het meest van de drie andere. Het verslag benadrukt dat Jezus Degene is die door God naar de wereld was gezonden. Kenmerkend is de nadruk die Johannes legt op het eeuwige leven dat alleen gevonden kan worden door geloof in Christus.

De verslagen zijn betrouwbaar

De verslagen van het leven van Jezus zijn betrouwbaar omdat ze allemaal geschreven zijn binnen enkele decennia na de gebeurtenissen zelf. Ze werden opgeschreven door mensen die dicht bij Jezus hadden gestaan of die informatie hadden van mensen die dicht bij Hem hadden gestaan. Bijvoorbeeld, het evangelie naar Johannes is geschreven door de Johannes die één van de 12 discipelen was en zelfs tot de nauwe kring van drie had behoord die Jezus hadden vergezeld bij speciale gelegenheden. Lucas is waarschijnlijk geen ooggetuige geweest van de bediening van Jezus, maar hij vermeldt aan het begin van zijn evangelie dat hij alles opgeschreven had aan de hand van wat ooggetuigen hem hadden verteld. Het is heel goed mogelijk dat Maria, de moeder van Jezus, één van die ‘aangevers’ is geweest, want we lezen over haar dat ze “al die dingen in haar hart bewaard heeft” (Lucas 2:51). Marcus is ook geen directe ooggetuige geweest, maar hij heeft zijn informatie hoogstwaarschijnlijk van Petrus, die één van Jezus’ vertrouwelijkste discipelen was, samen met Johannes. Het is interessant om te zien dat Marcus behoorlijk eerlijk over de zwakheden van Petrus schrijft in zijn evangelie (Marcus 8:31-33; 9:5-6; 14:66-72). Het evangelie naar Mattheüs werd geschreven door Mattheüs, een voormalig tollenaar, die één van de twaalf discipelen werd.

De Heilige Geest inspireerde de schrijvers

Concluderend kunnen we constateren dat de Heilige Geest de vier schrijvers inspireerde om elkaar aanvullende verslagen te schrijven die een betrouwbaar beeld schetsen van Jezus. Bovendien kunnen we er zeker van zijn dat alle verslagen gebaseerd zijn op informatie uit de eerste hand: van mensen die dicht bij Jezus gestaan hadden: Mattheüs was één van de discipelen, Marcus had alles van Petrus gehoord, één van de drie intiemste leerlingen, Lucas had zijn informatie van ooggetuigen, waarschijnlijk met inbegrip van Jezus’ moeder, en Johannes was ook één van de intiemste volgers van Jezus geweest.

Deel artikel