Hoe ontvangen zondaars Gods vergevende gave van eeuwige redding?

redding

Hoe worden zondaars gered? De Bijbel laat ons zien dat wij zonder God niet kunnen bestaan. Vanaf de zondeval in het paradijs heeft God echter redding beloofd. Maar hoe kunnen wij gered worden?

Redding

De Bijbel zegt: “Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden?” (Romeinen 10:13-15)

Deze teksten spreken duidelijke taal wat betreft de stappen die leiden tot redding.
– Ten eerste wordt iemand uitgezonden om het Evangelie te verkondigen.
– Ten tweede wordt het Evangelie verkondigd.
– Ten derde hoort men het Evangelie.
– Ten vierde gelooft men het Evangelie.
– Ten vijfde roept men Christus aan om gered te worden.

Het Evangelie

Het gaat dus om het Evangelie. Maar wat is dat, het Evangelie? Laten we de Bijbel er nog eens op naslaan. De apostel Paulus schrijft in één van zijn brieven: “… het Evangelie, dat ik u verkondigd heb (…), waardoor u ook zalig wordt (…), dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften” (1 Korinthe 15:1-5).

In dit korte gedeelte komen enkele belangrijke feiten over het Evangelie ter sprake. Het Evangelie gaat over Christus. Christus stierf voor onze zonden. Christus overwon de dood. En dat gebeurde allemaal volgens Gods plan. Dat is de kern van het Evangelie.

Het Evangelie geloven

Paulus zegt dat we het Evangelie moeten geloven om gered te worden. Wat betekent dat: het Evangelie geloven? Het betekent niet alleen maar geloven dat Jezus heeft bestaan, dat Hij is gestorven en weer is opgestaan. Zelfs de duivel gelooft dat, maar die wordt er niet door behouden (Jakobus 2:19). Er is meer nodig dan deze feiten alleen maar met je verstand voor waar te houden.

Toen Petrus in de tempel het Evangelie aan ongelovigen bracht, zei hij het zo: “Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden.” (Handelingen 3:19). Als je tot inkeer komt, maak je een innerlijke verandering door. Je ontvangt nieuwe gedachten over God. Je gaat beseffen dat Hij de Schepper is die je moet aanbidden en gehoorzamen. Ook ga je anders over jezelf denken. Je komt tot het besef dat je tegen God hebt gezondigd en dat je eeuwige straf in de hel hebt verdiend. Je gaat je realiseren dat Christus’ dood aan het kruis je enige hoop is om eeuwig leven te ontvangen.

Bekering

Omdat je anders bent gaan denken, verander je ook van koers. De uitdrukking ‘bekeer u’ in deze tekst betekent: keer je af van je zonden en keer terug tot God. Zondaars keren zich tot God en vertrouwen zichzelf aan Hem toe, omdat ze weten dat Christus’ dood aan het kruis hun enige hoop is op vergeving van zonden en dat Zijn opstanding hun enige hoop is op eeuwig leven, een leven op de nieuwe aarde die er straks komt en die de Heer aan Zijn kinderen belooft.

Dat is dus de vijfde stap om gered te worden. ‘De Heer aanroepen’ is niet alleen een gebed om gered te worden. Het wil zeggen dat je je helemaal aan Christus onderwerpt, op alle terreinen van je leven, dat je Hem helemaal vertrouwt. Dat is wat het Evangelie met deze uitdrukking bedoelt.

Aanvaarden, vertrouwen en gehoorzamen

Eerder schreef Paulus in Romeinen 10: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden” (Romeinen 10:9).
Hier zien we opnieuw dat bekering inhoudt: een overtuiging van de waarheid van het evangelie, die samengaat met verandering van levensrichting, waarin we Christus als Heer van ons leven aanvaarden, vertrouwen en gehoorzamen. Dit is een hoogstpersoonlijke zaak, en Christus nodigt ons allemaal uit ons zo te bekeren. Hij zegt: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen” (Openbaring 3:20).

Deze nodiging komt ook tot jou. De innerlijke beslissing tot bekering neem je zowel met je hart als met je verstand. Dat wordt uitgedrukt met die woorden ‘kom tot inkeer en bekeer u’. Het gaat om anders gaan denken, van gezindheid veranderen, je omkeren.

Horen, geloven en overgave

Samenvattend: Wat moet je doen om Gods gave van eeuwige redding te ontvangen?
In de eerste plaats moet je het Evangelie horen.
Ten tweede moet je geloven dat het Evangelie waar is.
Ten derde moet je je leven aan Christus overgeven; Hij wil je Heere en Heiland zijn.

Deel artikel