Hoe word je een vriend van het kruis?

In Filippenzen 3:18 waarschuwt Paulus dat er christenen zijn die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Maar hij waarschuwt niet alleen. In hetzelfde gedeelte vertelt hij over twee dingen die ons kunnen helpen om geen vijanden van het kruis van Christus te worden, maar om vrienden van het kruis te blijven.

Paulus als voorbeeld

In Filippenzen 3:17 noemt hij het eerste: “Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt.” Mensen die wandelen als vijanden van het kruis van Christus zijn slechte voorbeelden. Maar er zijn ook goede voorbeelden. Ik ben er een van, zegt Paulus. Daarmee zegt hij niet dat hij perfect is. In hetzelfde hoofdstuk zegt hij “niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben” (Filippenzen 3:12). Wat hij wel zegt is dit: wat ik jullie verteld heb, dat heb ik ook voorgeleefd. Ik heb mijzelf verloochend voor het Evangelie. Ik ben ongetrouwd gebleven. Ik ben altijd op reis. Ik ben altijd in gevaar. Ik ben zo vaak gevangengenomen en gestraft. Ik heb altijd een dubbele baan gehad, om voor mezelf te kunnen zorgen en tegelijkertijd het Evangelie te kunnen verkondigen. En mijn leven was in overeenstemming met mijn woorden. Ik ben heilig, rechtvaardig en onberispelijk in jullie midden geweest, schrijft hij aan een andere kerk (1 Thessalonicenzen 2:10).

Andere voorbeelden

Dat Paulus een brief schrijft, laat zien dat hij op dat moment niet meer in Filippi is. Maar dat is geen belemmering. Want Paulus is niet het enige voorbeeld. Hij zegt: “Houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt”. Er zijn er nog wel meer, die net zo wandelen als ik. Kijk maar naar ze. Leer maar van ze. Doe hen maar na. Als je een Nederlander bent, voelt dit wat ongemakkelijk. Want die houden helemaal niet van hiërarchie. ‘Denkt hij soms dat hij meer is?’ Ik weet niet of Paulus denkt dat hij meer is. Maar ik weet wel dat je op zoek moet naar mensen die meer dan je zijn. Mensen tegen wie je op kan kijken in geestelijk opzicht. Houd het oog op hen gericht. En ik hoop dat ook het verlangen in je wakker geroepen wordt om zo iemand te zijn. Wat zou het mooi zijn als anderen naar je kijken en denken: zo wil ik ook zijn. Zo wil ik Christus volgen.

Predikanten en ouderlingen moeten een voorbeeld zijn

Dit patroon van navolging is zo belangrijk. De Here Jezus had 12 discipelen. Zij leefden met Hem en leerden van Hem. Dat is het patroon wat daarna in de kerk herhaald wordt. In 1 Timotheus 4:12-16 staat bijvoorbeeld: “wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid… Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht up uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. En in Hebreeën 13:7: “Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na.” En in 1 Petrus 5:3 spreekt Petrus ouderlingen zo aan: “mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn”. Hier ligt dus een eerste verantwoordelijkheid voor de predikanten en ouderlingen, om voorbeelden te zijn. Als je zoekt naar voorbeelden, kijk dan eerst naar hen. Maar het mag het verlangen van ons allemaal zijn om een voorbeeld te zijn en anderen voor te gaan op de weg met Christus. In Titus staat genoemd hoe oudere vrouwen jongere vrouwen hierin voor kunnen gaan (Titus 2:3-5).

Focus op de hemelse dingen

In Filippenzen 3:20-21 staat de tweede manier die je kan helpen een vriend van het kruis te blijven: “Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.” Kort gezegd: Ons thuis is de hemel. De Here Jezus gaat uit de hemel komen. Dan krijgen wij een lichaam dat voor eeuwig meegaat. Als dat je perspectief is, wordt je niet meer meegesleept door de zonde en de aardse dingen, die je een vijand van het kruis maken. Je bent onder de indruk van de hemelse dingen en daarom een vriend van het kruis.

Blijf een vriend van het kruis

Als je ziet dat Christus’ kruis het mogelijk gemaakt heeft dat je voor altijd bij God mag horen, dan ben je een vriend van het kruis geworden. Als je ziet dat het kruis het mogelijk maakt dat je gerechtvaardigd wordt door het geloof, dan ben je een vriend van het kruis geworden. Als je ziet dat het door het kruis mogelijk is geworden om één te worden met Christus en de kracht van Zijn opstanding te ervaren, dan ben je een vriend van het kruis geworden.

Maar er is in deze wereld zoveel wat ons wegtrekt van het kruis. Als je een vriend van het kruis wil blijven en niet een vijand van het kruis worden, doe dan de twee dingen waar Paulus toe oproept: Ten eerste, kijk naar mensen die een voorbeeld zijn in christelijke levenswandel. En ten tweede, wees gericht op de eeuwigheid.

Deel artikel