Hoe word ik een kind van God?

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.” (Johannes 1:12-13)

In voorgaande verzen heeft de apostel Johannes verteld dat de hele wereld onder de duisternis van de zonde ligt. Daarom kan en wil niemand Jezus, die het Licht is, begrijpen en ontvangen (Johannes 1:6-11). Maar Johannes verzekert ons ook dat de duisternis het nooit kan winnen van het licht (Johannes 1:1-5). De Bijbel bewijst dat Johannes de waarheid spreekt. Er zijn mensen in deze donkere wereld die geloven in Jezus en kinderen van God zijn. Hoe kan dat?

We zijn kinderen van God door het geloof in Jezus

Johannes deelt deze grote waarheid: “Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven” (Johannes 1:12). De woorden “aangenomen” en “geloven” zijn verschillende benamingen voor hetzelfde. Deze mensen hebben reddend geloof ontvangen door te erkennen dat Jezus de Christus is, de Zoon God. Ze geloven in Zijn naam, Zijn persoon, in wie Hij is. Geloof is niet alleen een intellectueel kennen, maar een waarachtig vertrouwen, een overtuiging die samengaat met berouw. Dat is wat bekering tot Jezus inhoudt. Geloof in Jezus is het middel waardoor onze “status” of “positie” verandert. Door dit middel worden we “kinderen van God”. God adopteert ons als Zijn kinderen door Christus.

Jezus zegt dat wij mensen vroeger “kinderen van jullie vader de duivel” waren (Johannes 8:44). Dat is moeilijk te verteren, niet? Maar het is de realiteit. Dat was onze “status”, we wandelden in duisternis en waren geestelijk dood. En toch, op zeker moment veranderden we van kinderen van de duivel in kinderen van God; van dood naar leven en van duisternis naar licht. Hoe was dat mogelijk? Hoe is het mogelijk dat iemand in het duister, die zelf niet kan verlangen naar Jezus of Hem kan ontvangen toch Jezus ontvangt en in Hem gelooft?

We zijn kinderen van God door de wil van God

De transformatie van de duisternis van zonde naar het licht is alleen mogelijk door wedergeboorte, en deze wedergeboorte komt door de wil van God. Johannes vervolgt te zeggen dat we “… niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn” (Johannes 1:13). In andere woorden, om te geloven in Jezus als de Christus en Zoon van God en daardoor kinderen van God te worden, is het nodig om opnieuw geboren te worden. Deze nieuwe geboorte komt niet tot stand door menselijke wil, het is geen fysieke geboorte. En ook niet door menselijke activiteit of verlangen.

Deze nieuwe geboorte komt van God, vanuit Zijn wil; het is bovennatuurlijk, het is een wonder van God. Daarom geloven wij, zondaars, nu in Jezus en zijn we kinderen van God. God liet ons opnieuw geboren worden. God herstelde onze wil en nu verlangen we naar het licht toe te gaan en te geloven in Jezus.

Toen Adam en Eva zondigden, was het God die hen opzocht en hen Zijn genade en vergevingsgezindheid toonde door hen een Verlosser te beloven (Genesis 3:15). Op de zelfde manier, door Zijn eigen wil, zoekt God zondige mensen op en laat hen opnieuw geboren worden en legt geloof in hen zodat ze gaan geloven in Jezus en Zijn kinderen worden. In Paulus’ woorden, “God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus” (2 Korinthe 4:6). En Petrus spreekt over God “die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht” (1 Petrus 2:9).

We zijn kinderen van God, we zijn overgegaan van de duisternis naar het licht, omdat dat Gods wil is! Als kinderen van God moeten we in gehoorzaamheid aan Hem leven. Onze status als kind van God blijkt uit ons leven dat God wil behagen en voor Hem geleefd wordt, in Christus.

Deel artikel