Hoe werkt de Heilige Geest?

refresh-holy-spirit

De Heilige Geest maakt via de apostelen het evangelie bekend aan de kerk en aan iedereen die het horen wil. Dat onderwijs van de apostelen is opgeschreven in de Bijbel. De Heilige Geest werkt dus via het Woord van God en via de kerk. Dat vertelt Paulus ons in 1 Korinthe 2:7-13. (Dit is uiteraard niet alles wat gezegd kan worden over hoe de Heilige Geest werkt. Dit artikel beperkt zich tot een uitleg van dat gedeelte.)

Het evangelie is een geheimenis

1 Korinthe 2:7: “Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid.”

Het evangelie wordt hier een ‘geheimenis’ genoemd. Nou moet je dat niet verkeerd opvatten. Een geheimenis is voor Paulus niet iets wat geheim moet blijven. Als Paulus het over ‘geheimenis’ heeft, dan gaat het bijna altijd over iets wat vroeger niet bekend was, maar nu door God is geopenbaard. Verschillende keren spreekt hij zo over het feit dat joden en heidenen een worden in Christus, dat ze samen de kerk vormen. Maar hier slaat het geheimenis duidelijk op wat Jezus gedaan heeft. Het geheimenis is dat Gods Zoon naar deze aarde gekomen is, en dat Hij aan het kruis gestorven is voor onze zonden.

Het geheimenis is geopenbaard

1 Korinthe 2:9: “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.”

Als je dit bijbelvers hoort citeren, dan is het vaak om je te laten uitzien naar wat God ons in het eeuwige leven zal geven. Maar daar gaat dit vers niet over. In het volgende vers staat immers “Aan ons echter heeft God het geopenbaard”. Dus wij weten wel wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben! Dat is namelijk: Jezus Christus, en die gekruisigd. Dat was een geheimenis. Het was nog nooit vertoond, dat God Zijn Zoon op deze aarde geboren liet worden. En dat God Zijn Zoon gaf als offer voor de zonde, dat was ook nog in geen mensenhart opgeklommen, ook al waren er vele profetieën geweest die verschillende aspecten van Jezus’ komst en Jezus’ werk aangekondigd hadden.

Het geheimenis is geopenbaard aan de apostelen

1 Korinthe 2:10: “Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.”

Laten we eens kijken wie ‘ons’ zijn. We zijn geneigd te denken dat dit gaat over ‘ons allemaal’, Paulus en zijn lezers en wij die later zijn gaan geloven. Dat is denk ik wel waar, maar alleen in een afgeleide betekenis. De eerste betekenis van ‘ons’ is anders. Kijk maar eens hoe Paulus eerder in deze brief sprak over ‘ons’. In 1:18 spreekt hij over “ons die behouden worden”. Dan gaat het over hemzelf en zijn lezers. In 1:23 zegt hij “wij echter prediken Christus”. Dan heeft hij het over de apostelen en predikers. Hij noemde zichzelf en Kefas (dat is Petrus) en Apollos in hoofdstuk 1. Dus als hij in 2:6 zegt “wij spreken wijsheid”, dan heeft hij het ook over de apostelen. En als er dus in 2:10 staat “aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest”, dan bedoelt hij ook in de eerste plaats de apostelen.

Waarom benadruk ik dat? Omdat je anders gemakkelijk kunt gaan denken: Gods geest maakt het direct duidelijk in het hart van iedere gelovige. En dat betekent ook dat je het er moeilijk samen over kunt hebben. Dan zeg je ‘de Geest heeft me dit laten zien’, en wie zal dan zeggen of dat echt zo is of niet? Maar wat hier dus staat is: Gods heilsplan in Christus is door Zijn Geest geopenbaard aan Zijn apostelen. En die hebben het weer doorgegeven in hun prediking en in hun brieven. Wat God ons, als mensen in de 21e eeuw, geopenbaard heeft door Zijn Geest, vinden we dus in Zijn Woord, de Bijbel.

De Geest is voor iedere gelovige

1 Korinthe 2:12: “En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.”

Hier gaat het weer over ‘wij’. Weer wordt daar in de eerste plaats de apostelen bedoeld. ‘Wij’ hebben de Geest die uit God is ontvangen, en ‘wij’ weten de dingen door God genadig geschonken zijn. Dat dat vooral over de apostelen gaat kun je zien in vers 13. “Van die dingen spreken wij ook” staat daar, en dan gaat het over het apostolisch onderwijs. Maar ik zeg wel ‘vooral’ over de apostelen, en niet alleen over de apostelen. Want er staat ook de dingen die ‘ons’ door God genadig geschonken zijn. En wat genadig geschonken is, dat gaat weer over de Here Jezus en de vergeving van onze zonden door Zijn dood en de zekerheid van het eeuwige leven. Dat zijn natuurlijk geen dingen alleen voor de apostelen, maar voor alle gelovigen.

De Geest laat over Jezus spreken

2 Korinthe 2:13: “Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.”

Wat Paulus hier zegt, is een herhaling met andere woorden van wat hij in vers 2 en 4 zei. Ik heb het alleen over de gekruisigde Christus. (Want ‘die dingen’ gaat over wat Christus voor ons deed.) Dat doe ik niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid. Nee, ik doe dat met geestelijke kracht. Zo wordt het hele gedeelte bij elkaar gebracht, en maakt Paulus duidelijk dat dit hele stuk om één onderwerp draait.

Het gaat om Jezus

De hoofdlijn van Paulus’ betoog in dit hoofdstuk kun je zien als een uitwerking van een bekend vers uit Johannes over de Heilige Geest, als de Here Jezus over Hem zegt: “Die zal Mij verheerlijken want Hij zal het uit het Mijne nemen en u verkondigen.” Wat Paulus betoogt in 1 Korinthe 2 is dit: God heeft een plan van eeuwigheid af. De Heilige Geest heeft dat geopenbaard aan de apostelen en nu horen wij het. Het gaat om de gekruisigde Jezus Christus. Door de gekruisigde Christus krijgt wie gelooft vergeving en het eeuwige leven. Die waarheid kun je niet omarmen door menselijk redeneren, maar alleen door het werk van de Heilige Geest.

Over Jezus leer je door de Bijbel en in de kerk

Aan het werk van de Heilige Geest zit een ervaringskant. Denk daarbij aan de vrucht van de Geest en de gaven van de Geest. Maar 1 Korinthe 2 laat ons zien dat er ook een kenniskant aan zit. De Heilige Geest leert ons Gods waarheid, en dat doet Hij door de leer van de apostelen die we in de Bijbel vinden en in de kerk horen. Dus wil je dat de Heilige Geest in je leven werkt, lees dan de Bijbel, bestudeer de Bijbel en geloof de Bijbel samen met andere gelovigen in Gods kerk.

Deel artikel