Hoe te wandelen op ‘de weg naar het leven’?

the way that leads to life

Als we met God willen wandelen, geeft de Here Jezus ons daarvoor de volgende aanwijzing: ‘(….) want de poort is nauw en de weg die naar het leven leidt is smal , en weinigen zijn er die hem vinden‘ (Mattheüs 7:14).

Als we samen met Hem willen wandelen, moeten we eerst door de nauwe poort gaan, dat wil zeggen dat we ons geloof op Jezus Christus moeten bouwen.
In de Bijbel wordt over deze weg gesproken als: ‘gered’ of ‘wedergeboren worden’; deze redding is aan God te danken (zie Johannes 1:12-13; 3:1-8).
Deze weg staat voor het nieuwe leven.

Actief, niet passief

Redding veronderstelt geen passieve houding, ‘want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij…….’(Handelingen 17:28). Dit impliceert voortdurende beweging, vooruitgang en groei. In Spreuken 4:18 staat: ‘Maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder en helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden’.

Als we het pad van de rechtvaardige willen bewandelen, dan vraagt dat onze volledige overgave en toewijding. Daarmee erkennen we dat God recht heeft op elk gebied van ons leven. Onze volledige, onvoorwaardelijke overgave vraagt een persoonlijke beslissing. En niets minder dan dat verwacht Hij van ons, want dat is waarachtig discipelschap.

Op deze wijze kan Hij de nodige veranderingen in ons denken en gedrag bewerken. Ons ‘oude denken’ dat in tegenspraak is met Gods denken, wordt vernieuwd (Romeinen 8:7 en Jesaja 55:8-9). Dan zullen niet meer onze belangen, maar die van God en van Zijn Koninkrijk op de eerste plaats komen. Dan is het: wat God wil, wil ik ook. “Uw Koninkrijk kome, HEER!”

Niet in eigen kracht

Hoe bereiken we dat doel? Geen enkele inspanning van onze kant is voldoende. We hebben een sterkere kracht nodig, namelijk de kracht van de Heilige Geest. In Zacharia 4:6 lezen we: ‘Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Here van de legermachten’.
De Heilige Geest verbindt zich met Gods Woord. Zonder de Heilige Geest zien we de Bijbel slechts als dode letter.

Voordat we God door de Bijbel tot ons kunnen horen spreken, moeten we Zijn Woord in een zachtmoedige en open houding ontvangen (Jakobus 1:21). In Markus 10:14-15 stelt Jezus de nederige, open houding van een klein kind als voorbeeld van hoe we de waarheid van Gods Koninkrijk kunnen ontvangen. Om de stem van de Heilige Geest te kunnen verstaan, moeten we alles wat in tegenspraak is met Gods Woord terzijde leggen.

Door de Geest geleid

Onze afhankelijkheid van de Heilige Geest beperkt zich niet tot het begrijpen van Gods Woord. De Heilige Geest is ook de door God aangewezen Gids,
die ons leidt op de smalle weg, ‘want allen die door de Geest van God worden geleid, zijn zonen van God’ (Romeinen 8:14).

Hoe gevoeliger we worden voor de leiding van de Heilige Geest, hoe meer we in staat zullen zijn de weg te bewandelen die Hij voor ons bedoelt. Zowel bewuste als onbewuste zonden vertroebelen ons zicht op Zijn leiding: ‘Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God’ (Jesaja 59:2).
Maar als we onze zonden belijden, krijgen we weer beter zicht op de weg die Hij met ons wil gaan.

De beste weg

Wandelen op deze levensweg met God, is voor ons de aangewezen manier om Zijn zegen in dit leven ten volle te ervaren. Dat is de ervaring van velen die deze weg reeds bewandelen en die daarvan kunnen en mogen getuigen!

Deel artikel