Hoe ontvangen we de Heilige Geest?

We ontvangen de Heilige Geest door het geloof in de Here Jezus Christus. Als we geloven dat Hij voor onze zonden is gestorven en dat Hij uit de dood is opgewekt, worden we op dat moment wedergeboren. Op datzelfde moment ontvangen we de Heilige Geest. Een christen die de Heilige Geest niet heeft ontvangen, bestaat niet. Er zijn drie verzen in de Bijbel die dat duidelijk maken:

  •  ‘Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.’ (Romeinen 8:9)
  • ‘Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt.’ (1 Korintiërs 12:13)
  • In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.’ (Efeziërs 1:13)

Noodzaak om vervuld te worden met de Heilige Geest

Toch is het ontvangen van de Heilige Geest als we tot geloof komen niet het einde van de zaak. Na onze bekering kunnen en moeten we steeds weer met de Heilige Geest worden vervuld. De aanwezigheid van de Heilige Geest is bedoeld als een overweldigende aanwezigheid in ons leven. De belofte van Jezus ‘maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal’ (Handelingen 1:8) getuigt daarvan.

We zijn echter niet altijd even vol van de Heilige Geest. Als we bezig zijn met de dagelijkse dingen van het leven en vooral als we ons van God beginnen af te keren, zelfs in kleine dingen, beginnen we de volheid van de Heilige Geest te verliezen. Daarom lezen we ook over de apostelen dat ze niet slechts één keer vervuld werden met de Heilige Geest, maar dat ze opnieuw vervulling nodig hadden. In Handelingen 2, op de dag van Pinksteren, kwam de Geest met kracht op hen. In Handelingen 4:31 lezen we dat ze in een tijd van bijzondere nood na het gebed weer werden vervuld.

Wat gebeurt er als je de Heilige Geest ontvangt?

Er gebeurt een aantal zaken wanneer mensen vervuld worden met de Heilige Geest. Als we het Nieuwe Testament lezen, vallen er verschillende dingen op.

  • God geeft de moed om het evangelie te verkondigen (zie bijv. Handelingen 1:8; 4:31; 7:55).
  • God geeft een verlangen om Hem te loven (zie bijv. Handelingen 10:46, Efeziërs 5:18-20).
  • God geeft een verlangen om Hem te gehoorzamen (zie bijv. Handelingen 5:29-32, Galaten 5:6).
  • Vaak geeft God een woord van profetie en verricht wonderen door mensen die met de Heilige Geest vervuld zijn (zie bijv. Handelingen 11:28; 13:2; 13:9; 19:6).

Streef naar meer

Het verlangen om vervuld met de Heilige Geest te worden is duidelijk een goed verlangen. De Here wil dat we ernaar streven om meer van de Geest te ontvangen (zie 1 Korintiërs 12:31). We worden zelfs bevolen om ‘met de Geest te worden vervuld’ (Efeziërs 5:18). Hoe gebeurt dat dan? Het is niet mechanisch, want het is God Die ons vervult, en we kunnen Hem niet bevelen om dit te doen. Vervuld zijn met de Heilige Geest is Gods genade, niet onze prestatie. Toch zijn er verschillende dingen die we kunnen doen:

  • Leven in gehoorzaamheid aan God. Als we een onheilig leven leiden, bedroeven we de Heilige Geest (Efeziërs 4:25-32) en zullen we Zijn kracht niet ervaren in ons leven.
  • Bidden met de verwachting dat God wonderen zal doen en met de bereidheid om door Hem gebruikt te worden (zie Handelingen 4:28-31).
  • Het evangelie verkondigen. Als we in de Bijbel lezen dat mensen vol van de Heilige Geest zijn, zijn ze vaak bezig met het prediken van het evangelie, of staan ze op het punt om dat te doen (Handelingen 7:55; 9:17-20; 11:23-24; 13:9). God geeft Zijn Geest niet alleen om ons privé van Hem te laten genieten, maar ook om Hem in het openbaar te dienen.

Deel artikel