Hoe moeten we omgaan met een slechte regering?

regering

Moet ik de wetten gehoorzamen van een regering die tegen Gods geboden ingaat? Moet ik onderdanig zijn aan een niet-gelovige regering?

Door God ingesteld

De Bijbel zegt: “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld” (Romeinen 13:1). Er was veel goeds, maar ook veel kwaads te zeggen van de Romeinse regering. Deze tekst heeft dus betrekking op zowel goede als slechte regeerders.
We moeten zolang en zoveel mogelijk onderdanig zijn aan de regering. Het is een instelling van God ondanks de slechte regeerders. Er is echter een duidelijke Bijbelse uitzondering. Als de regering iets van ons eist wat God verbiedt, of iets verbiedt wat God juist van ons vraagt, moeten we Hem gehoorzamen (Handelingen 5:29). Onze toewijding aan God gaat veel verder dan wat onze regering van ons vraagt.

Verzet

Soms zijn regeerders zo slecht dat ze hun eigen onderdanen vermoorden. Zij zijn het niet waard nog langer een leidinggevende positie te hebben. Christenen vragen zich af wat te doen in zulke omstandigheden. Velen zijn dan tot de conclusie gekomen dat het legaal is om tegen zo iemand in verzet te komen.
Enkele Bijbelse voorbeelden daarvan zijn Barak, Gideon, Jefta en Simson die in Hebreeën 11 tot de geloofshelden behoren. Zij waren allemaal betrokken bij het omverwerpen van onderdrukkende regeringen. Om anarchie te voorkomen moeten we de verantwoordelijkheid om zo’n stap te zetten zo mogelijk overlaten aan lagere autoriteiten.

Deelnemen aan het politieke proces

In vrije samenlevingen hebben Christenen de gelegenheid om de politiek te beïnvloeden. Als dat mogelijk is op een eerlijke en niet corrupte manier, is dat een goede zaak. Zo kunnen we de maatschappij laten zien hoe ons geloof op alle terreinen van het leven doorwerkt. Voor Christenen kan dit echter ook gevaarlijk terrein zijn en wel om de volgende redenen:

  • Politieke macht leidt veelal tot corruptie.
  • We kunnen gemakkelijk gaan denken dat we de maatschappij kunnen veranderen door wetten, maar tenslotte komt er alleen verbetering als de harten van mensen worden veranderd.
  • Als we onze politieke agenda doordrukken terwijl die sterk verweven is met ons geloof, maken het moeilijk voor mensen die het op politiek gebied met ons oneens zijn, om het Evangelie aan te nemen.

Het is geweldig wanneer christenen verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij. In de Bijbel zijn er belangrijke voorbeelden van gelovigen die tot zegen werden voor een heel volk door trouw hun politieke functie uit te voeren. Bijvoorbeeld Jozef en Daniël, die min of meer premier waren in heidense regeringen. God kan ook nu nog steeds mensen roepen voor een dergelijke positie.

Verkondig het Evangelie

Toch ligt in het Nieuwe Testament de nadruk op de verkondiging van het Evangelie. Als we werkelijk de wereld beter willen maken, is de beste manier om dit te bewerkstelligen: van binnenuit.
Als harten van mensen verandering ondergaan door de verkondiging van het Evangelie, zal dat hun hele leven veranderen. Met het gevolg dat dit uiteindelijk impact zal hebben op de hele maatschappij.
Christenen kunnen in de politiek tot zegen zijn voor de maatschappij. Maar onze hoop is niet gevestigd op de politiek maar op Jezus Christus.

Deel artikel