Bijbelwoord.nl
What to do when your spouse has an affair?

Hoe moet je als christen reageren als je partner een affaire heeft?

Een affaire (=seksuele/liefdesrelatie met een ander dan je eigen partner) hebben is een ernstige zonde. God heeft man en vrouw tot één vlees gemaakt. Als een van beiden overspel pleegt, beschadigt hij of zij het huwelijk. Bovendien wordt het vertrouwen gebroken. Wat moet je doet als je dit overkomt?

Je moet vergeven. In Efeze 5:25 lezen we: ‘mannen, heb uw vrouwen lief, zoals Christus Zijn gemeente liefheeft.’ Hoe had Christus de gemeente lief? Hij hield van ons toen we nog zondaren waren. Wanneer scheidde Christus van Zijn gemeente? Nooit, ook al weet Hij ze zondig is. Zo zijn ook wij geroepen elkaar te vergeven, tot zeventig maal zeven maal toe (Mattheüs 18:22). Dus als een echtgenoot die een affaire had, berouw heeft, moet de partner vergeven. Dat is een beeld van hoe Christus de gemeente lief heeft. Het is een getuigenis van Gods genade

Terechte reden om te scheiden?

Veel Bijbelleraren onderwijzen dat overspel een reden is om te scheiden. We willen deze visie niet veroordelen, maar wel uitleggen waarom wij denken dat Jezus’ verbod op scheiding absoluut en zonder uitzondering is. In Lukas 16:18 zegt Hij dat iedereen die zijn vrouw verlaat voor een ander, overspel pleegt, én dat wie de verlatene trouwt ook overspel pleegt. Er zijn geen uitzonderingen. In Mattheüs 19:9 wordt ‘hoererij’ genoemd, maar dat verwijst niet naar overspel, maar naar een seksuele relatie vóór het huwelijk. Wanneer je verloofde een affaire heeft, moet je niet doorgaan richting een huwelijk. Voor joden was het afgelasten van het huwelijk hetzelfde als een scheiding, en dat wordt hier bedoeld.

Niet te repareren

Als een partner volhardt in de zonde van overspel, kan het zijn dat de relatie niet meer te repareren is. Scheiding zal dan onvermijdelijk zijn. Maar dat betekent wel, dat het perspectief voor de achtergebleven partner niet het zoeken van een nieuwe partner is. Maar verzoening met zijn/haar echtgeno(o)t(e). Dit blijkt uit 1 Korinthe 7:10-11: ‘Aan de gehuwden zeg ik, niet de Heere, dat de man niet moet scheiden van de vrouw (maar als ze het doet, moet ze alleen blijven of verzoend worden met haar man).’

Eén vlees

In het christelijke huwelijk maakt God man en vrouw tot één vlees. Geen zonde, zelfs niet overspel, kan dat ongedaan maken. Laten we bidden dat, als de Heere wil dat we trouwen, Hij geeft dat het een huwelijk mag zijn dat lijkt op de liefde tussen Christus en de gemeente. Laten we ook bidden dat wij trouw mogen zijn aan onze echtgenoot, en trouw aan wat God ons leert in Zijn Woord.

 

Lees ook: Wat zegt de Bijbel over man en vrouw zijn in het huwelijk?

Marten Visser

Marten Visser

Marten Visser, 1971, ondervond toen hij de kleuterleeftijd had een roeping van de Heer om ​​zendeling te zijn en heeft nooit een andere baanambitie gehad. Hij ontving de M.Div., Th.M. in Missiology, en M.A. graad in culturele antropologie aan de Universiteit van Utrecht, evenals een Ph.D. graad in de theologie. In 1994 richtte hij Stichting Gave op, een zendingsorganisatie die werkt onder vluchtelingen in Nederland. In 2000 werd hij samen met zijn vrouw Esther missionair kerkplanter in Thailand met OMF. Ze plantten een kerk in een lagere klassenwijk in Bangkok. In 2006 verhuisden ze naar Isaan, het Noord-Oosten van Thailand. Marten plantte nog twee kerken op het platteland en een kerk in Birma, terwijl ze ook een team van missionaire kerkplanters opbouwden. In 2015 keerde hij terug naar Nederland waar hij GlobalRize oprichtte. Bij GlobalRize is hij directeur van evangelisatie. Marten is een bevoegd gereformeerde predikant, die bijna elke zondag tweemaal in kerken in heel Nederland predikt. Hij en zijn vrouw hebben twee kinderen.