Hoe moet je als christen reageren als je partner een affaire heeft?

What to do when your spouse has an affair?

Een affaire (=seksuele/liefdesrelatie met een ander dan je eigen partner) hebben is een ernstige zonde. God heeft man en vrouw tot één vlees gemaakt. Als een van beiden overspel pleegt, beschadigt hij of zij het huwelijk. Bovendien wordt het vertrouwen gebroken. Wat moet je doet als je dit overkomt?

Je moet vergeven. In Efeze 5:25 lezen we: ‘Mannen, heb uw vrouwen lief, zoals Christus Zijn gemeente liefheeft.’ Hoe had Christus de gemeente lief? Hij hield van ons toen we nog zondaren waren. Wanneer scheidde Christus van Zijn gemeente? Nooit, ook al weet Hij ze zondig is. Zo zijn ook wij geroepen elkaar te vergeven, tot zeventig maal zeven maal toe (Mattheüs 18:22). Dus als een echtgenoot die een affaire had, berouw heeft, moet de partner vergeven. Dat is een beeld van hoe Christus de gemeente lief heeft. Het is een getuigenis van Gods genade.

Terechte reden om te scheiden?

Veel Bijbelleraren menen dat overspel een reden is om te scheiden. We willen deze visie niet veroordelen, maar wel uitleggen waarom wij denken dat Jezus’ verbod op scheiding absoluut en zonder uitzondering is. In Lukas 16:18 zegt Hij dat iedereen die zijn vrouw verlaat voor een ander, overspel pleegt, én dat wie de verlatene trouwt ook overspel pleegt. Er zijn geen uitzonderingen. In Mattheüs 19:9 wordt ‘hoererij’ genoemd, maar dat verwijst niet naar overspel, maar naar een seksuele relatie vóór het huwelijk. Wanneer je verloofde een affaire heeft, moet je niet doorgaan richting een huwelijk. Voor Joden was het afgelasten van het huwelijk hetzelfde als een scheiding, en dat wordt hier bedoeld.

Niet te repareren

Als een partner volhardt in de zonde van overspel, kan het zijn dat de relatie niet meer te repareren is. Scheiding zal dan onvermijdelijk zijn. Maar dat betekent wel, dat het perspectief voor de achtergebleven partner niet het zoeken van een nieuwe partner is, maar verzoening met de eigen echtgeno(o)t(e). Dit blijkt uit 1 Korinthe 7:10-11: ‘Aan de gehuwden zeg ik, niet de Heere, dat de man niet moet scheiden van de vrouw (maar als ze het doet, moet ze alleen blijven of verzoend worden met haar man).’ Alleen als de voormalige partner hertrouwt met iemand anders, en daarmee elke mogelijkheid om bij elkaar terug te komen is uitgesloten, is de verlatene vrij om een nieuw huwelijk aan te gaan.

Eén vlees

In het christelijke huwelijk maakt God man en vrouw tot één vlees. Geen zonde, zelfs niet overspel, kan dat ongedaan maken. Laten we bidden dat, als de Heere wil dat we trouwen, Hij geeft dat het een huwelijk mag zijn dat lijkt op de liefde tussen Christus en de gemeente. Laten we ook bidden dat wij trouw mogen zijn aan onze echtgenoot, en trouw aan wat God ons leert in Zijn Woord.

 

Deel artikel