Hoe moet ik luisteren naar Gods stem?

Hoe-moet-ik-luisteren-naar-Gods-stem

Luisteren naar Gods stem is belangrijk om te begrijpen hoe God wil dat je leeft. Maar hoe weet je of je naar Gods stem luistert?

Oude Testament

In het Oude Testament is luisteren naar Gods stem een heel belangrijk aspect voor het leven van Gods volk.
Om Zijn stem te kunnen verstaan zei Mozes: ‘Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan …’ (Exodus 15 :26).
En in Exodus 19:3-6 sprak de Heer opnieuw tot Mozes: ‘Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen (…): nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan …’.

Uit deze beide tekstgedeelten blijkt de voorwaarde van Zijn stem te kunnen verstaan gevolgd te worden door rijke beloften voor het volk Israël.
Ook voor ons, als we naar Hem willen luisteren! En bereid zijn om Hem de dienst te laten uitmaken op alle terreinen van ons leven. Onze totale overgave aan Hem. Dat is een persoonlijke beslissing, waaraan eveneens rijke beloften zijn verbonden.

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament, in het onderwijs van Jezus, is het luisteren naar Gods stem heel belangrijk. Over de relatie tussen Hem, de Herder, en hen, de schapen, tussen de Heer en degenen die bij Hem horen, zegt Hij: …‘ de schapen horen zijn stem (…), Hij gaat voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen’ (Johannes 10:3-5).

Het is vanuit een persoonlijke relatie met de Heer, als we ons bij het lezen van Zijn Woord afstemmen op Hem, dat we zullen ervaren wat Hij tot ons wil zeggen. De Heilige Geest brengt het Woord tot leven en leidt ons van dag tot dag; ‘Immers zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God’, (Romeinen 8:14). De grondtekst staat in de tegenwoordige tijd en legt de nadruk op het voortdurend geleid worden.
In gehoorzaamheid geven we Hem dan steeds het roer van ons levensschip in handen. In de wetenschap dat God de Heilige Geest geeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn (Handelingen 5:32).

Toets wat je hoort

Hoe weten we zeker dat we Gods stem hebben verstaan en in welke richting Hij ons levensschip wil doen koersen?
De volgende toetsen zijn dan uiterst belangrijk:

  • Allereerst moeten we onze innerlijke overtuiging toetsen aan het Woord, want Gods leiding is nooit in tegenspraak met Zijn Woord. Omdat veel stemmen op ons afkomen, is er gevaar voor misleiding. In Jesaja 8:20 staat een belangrijke waarschuwing: ‘Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn’.
  • Als we in het middelpunt van Gods wil staan, zullen we wellicht ook bevestiging in de omstandigheden zien. Daarmee wil de Heer dan aangeven, dat we op het goede spoor zitten.
    Een belangrijke vorm van bevestiging van onze innerlijke overtuiging dat God tot ons heeft gesproken, ontvangen we van medegelovigen (Spreuken 11:14). Het is goed advies te vragen van mensen die al vele jaren met de Heer op weg zijn.
  • Als we uiteindelijk een beslissing moeten nemen, als we op een kruispunt komen te staan en ons gaan afvragen welke richting we moeten inslaan. Dan is het ervaren van vrede daarbij van cruciaal belang. ‘En laat de vrede van God heersen in uw harten……..’ (Kolossenzen 3:15) Het woord dat vertaald wordt met heersen betekent zoiets als het optreden van een scheidsrechter, die een beslissing neemt.
    Natuurlijk kan het verstaan van Gods stem een zekere onrust teweeg brengen. Als bijvoorbeeld een radicale verandering in onze huidige manier van leven van ons wordt gevraagd. Maar uiteindelijk zal het spreken van de hemelse Vader leiden tot diepe innerlijke vrede. Verander daarom niet van koers, voordat je die diepe innerlijke vrede hebt ontvangen. De vrede van God die alle begrip te boven gaat (Filippenzen 4:7).

Gods belofte

God heeft het beste voor ons in petto als we acht slaan op Zijn richtlijnen. Als we vanuit aanbidding in de stilte Zijn stem horen: ‘Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God’ (Psalm 62:2 NBG). Dit is een geloofshouding van nederigheid en dat we ons corrigeerbaar opstellen.
‘Maar dit gebod heb ik hun gegeven: Hoort naar mijn stem, dan zal Ik u tot een God en zult gij Mij tot een volk zijn, en wandelt op de ganse weg die Ik u gebied, opdat het u welga’ (Jeremia 7:23).
Wat een belofte van onze Vader, als we horen naar Zijn stem en onze wegen daarnaar richten!

Deel artikel